Projekt som skal udvikle et system til produktion af økologiske grise, der lever mindst halvdelen af deres liv på friland.

 

Formål, effekt og indhold – kort præsentation

Projektets formål er, at udvikle et system til produktion af økologiske grise der lever mindst halvdelen af deres liv på friland. Systemet skal være robust, forstået som både miljøsikkert og konkurrencedygtigt i forhold til indendørs opstaldning.

Konkret undersøges flytbare hytte- og hegnssystemer målrettet smågrise og ungsvin i alderen 7 uger til 3½ måned. Det er et krav til konceptet, at der samtidig udvikles en sædskiftepraksis så der ikke opstår problemer med sort jord og nedsivning af næringsstoffer.

Målet er et system, der kan give den økologiske svineproduktion et løft, både produktionsmæssigt og imagemæssigt. Samtidig forventes det, at medføre en væsentlig besparelse i forhold til traditionel indendørs opstaldning.

Projektbeskrivelse / Baggrund
Økologisk svineproduktion har siden 1990’erne haft faringer på friland og opdræt af ungsvin og slagtesvin indendørs i systemer med adgang til regulerede udearealer. Der har været enkelte producenter der har forsøgt sig med opdræt af slagtesvin på friland, men aldrig i større antal.

Det er alment accepteret, at perioden omkring fravænning er en kritisk periode for smågrisene. Ud fra et dyrevelfærdsmæssigt synspunkt vil det være en fordel, hvis smågrisene kan blive på friland indtil de er så robuste, at de bedre kan klare skiftet til et indendørs system. Samtidig er det et krav, jævnfør de danske miljølove, at produktionen ikke fører til øget risiko for tab af næringsstoffer.

Nærværende projekt er derfor et samarbejde mellem svinefaglige og plantefaglige medarbejdere fra henholdsvis Udviklingscenter for Husdyr på Friland og Økologisk Landsforening, da produktion af grise på friland både skal forbedre dyrevelfærden, have et godt produktionsmæssigt output samt ikke mindst være miljømæssigt forsvarligt.

Projektbeskrivelse / Formål og effekt
Projektets formål er, at udvikle et system til produktion af økologiske grise der bliver på græsmarkerne fra fødsel og mindst halvdelen af deres liv. Det betyder i praksis, at de skal blive på markerne fra fravænning og til de er mindst 3 måneder gamle. Systemet skal være robust, forstået som konkurrencedygtigt i forhold til indendørs opdræt både med hensyn til pris og resultater.

Det forventes, at systemet vil give sundere grise, der har færre problemer med fravænningsdiarre, halebid og luftvejssygdomme sammenlignet med smågrise der sættes på stald ved fravænning. Der er en forventning om forbedret velfærd da smågrisene bliver i et kendt miljø og samtidig har mulighed for naturlig adfærd.

Produktion af smågrise/ungsvin på græs forventes at medføre en væsentlig besparelse i forhold til traditionel indendørs opstaldning.

Blandt økologer er der både nationalt og internationalt en stadig debat om i hvilken retning produktionsformen skal udvikle sig. Der er fra flere sider udtrykt ønske om, at økologisk husdyrproduktionen i højest muligt omfang foregår på friland. Det er naturligvis urealistisk at alle økologiske grise sættes på græs, men ved at udvikle et system der kan håndtere både de praktiske og de miljømæssige udfordringer, får de økologiske producenter nye valgmuligheder i forhold til indretning af produktionssystemet.

Projektbeskrivelse / sammenhæng og synergi til anden viden
GUDP projektet SUMMER har en arbejdspakke med slagtesvin på græs. Forsker Anne Grethe Kongsted, der står for SUMMERs svinedel, har desuden gennemført forsøg med slagtesvin der blev på marken til de vejede ca. 40 kg. Tilknytningen af Anne Grethe Kongsted sikrer, at viden fra disse forsøg inddrages.

Projektets indhold – aktiviteter og forventede resultater
I projektet gennemføres en afprøvning af særlige hytter til fravænnede smågrise / ungsvin i alderen fra 7 uger (fravænning) til mindst 3 måneder. Observationerne foretages i to økologiske besætninger. Projektet er to årigt for at sikre, at der bliver indsamlet data både sommer og vinter.

Projektet har følgende fire arbejdspakker:

Arbejdspakke 1:

Videns indsamling: (Januar – marts 2013).

 • Litteratursøgning. Hyttesystemer og gruppestørrelser.
 • Studietur til England for at se på systemer til fravænning på græs.
 • Valg af hyttetype og indkøb af forsøgshytter.
 • Undersøge mulighederne for valg af hegn der både er flytbart og smågrisetæt.
 • Køb af hegnssystem

Arbejdspakke 2:
Afprøvning (Januar 2013 – oktober 2014)

 • Planlægning af det praktiske forsøg (Januar – marts 2013)
 • Etablering af forsøgsmarker/forsøgsforhold i to besætninger.
 • Afprøvning af mindst 6 hold i hver besætning. (Mindst 3 hold inden december 2013)
 • Registrering og vejning
 • Registrering af adfærd og velfærd (Maj 2013 – maj 2014)
 • Opgørelse af resultaterne (maj – oktober 2014)

Arbejdspakke 3:
Miljøpåvirkning (Januar 2013 – december 2014)

 • Kortlægge udfordringerne ved hård kortvarig belastning af smågrisefolde (2013).
 • Strategi for markarbejde og minimering af næringsstof tab (2013).
 • Beregning af miljøeffekten (2014).
 • Bidrage til konklusionen (2014).

Arbejdspakke 4:
Styring og formidling (Januar 2013 – december 2014)

 • Afholdelse af kickoff seminar, styregruppemøder og arbejdsgruppemøder
 • Skrive statusrapport december 2013 og slutrapport december 2014
 • Skrive faglig artikel med udgangspunkt i midtvejsstatus (årsskifte 2013-14)
 • Afholde åbent hus arrangement i foråret 2014.
 • Fagligt oplæg på Frilands Årsmøde november 2014.
 • Økonomiansvar og projektstyring

Milepæle:
Februar 2013: Arbejdsgrupper samlet og kickoff seminar afholdt.
Marts 2013: Litteratursøgning afsluttet
April 2013: Studietur gennemført.
April 2013: Hytter og hegn indkøbt.
Maj 2013: Den praktiske afprøvning igangsat.
Juni 2013: Miljøstrategi fastlagt.
December 2013: Statusrapport skrevet.

Da projektet er to årigt er der desuden følgende milepæle i år 2:

Marts 2014: Åbent hus arrangement afholdt.
Maj 2014: De praktiske forsøg afsluttet.
Oktober 2014: Miljøeffekten beregnet.
Oktober 2014: Produktionsresultater beregnet.
November 2014: Fagligt oplæg afholdt.
December 2014: Slutrapport skrevet og klargjort til indsendelse.

Projektets organisering, herunder evt. samarbejde med andre parter
Der nedsættes en smal styregruppe med deltagelse af Friland A/S, Dyrenes Beskyttelse, Økologisk Landsforening og Udviklingscenter for Husdyr på Friland.

Arbejdspakke 1 og 2 ledes af Udviklingscenter for Husdyr på Friland. Opgaverne løses af en tværfaglig gruppe med deltagelse af Udviklingscentret, Videncenter for Landbrug (VFL) og AU-Foulum.

Arbejdspakke 3 ledes af en planteavlskonsulent fra Økologisk Landsforening, der også har ansvaret for at inddrage de nødvendige samarbejdspartnere.

Arbejdspakke 4 er primært projektledelse, og varetages af Simme Eriksen fra Udviklingscentret.

Projektet er et samarbejdsprojekt. Ud over de i projektbeskrivelsen nævnte partnere, inddrages Videncenter for Svineproduktion, afdelingen for Stalde & Miljø i forbindelse med arbejdspakke 1

Inddragelsen af forsker Anne Grethe Kongsted fra AU-Foulum skal desuden sikre, at international viden og forskning om emnet ikke overses, men bruges konstruktivt i processen

Effektvurdering
Projektet forventes at have flere både målbare og positive effekter.

Det forventes, at antallet af fravænnede smågrise der skal behandles for fravænningsdiarre vil falde. Lige ledes forventes der færre problemer med halebid og luftvejssygdomme.

Det forventes at prisen for en ”stiplads” at være markant lavere end en tilsvarende stiplads i en stald.

Sidst, men ikke mindst, forventes det, at et miljø-sikkert system hvor slagtesvinene bliver på friland/marken til de er mindst 3 måneder vil kunne bruges positivt i markedsføringen. Denne effekt er sværere at måle, men det vil formodentlig kunne aflæses i eventuelle undersøgelser af kunde-forventninger.

Plan for offentliggørelse, formidling og vidensdeling
Projektet beskrives på Udviklingscentrets hjemmeside med beskrivelse af projektaktiviteter og løbende offentliggørelse af projektets resultater.

Derudover publiceres resultater fra projektet i relevante fagmagasiner og præsenteres ved møder med svineproducenter.