Forbedret dyrevelfærd og øget effektivitet i økologisk svineproduktion.

Formål, effekt og indhold – kort præsentation
Formålet med projektet er at gøre det muligt at producere økologiske hangrise med reduceret ornelugt, og dermed skabe grundlag for forbedret dyrevelfærd samtidig med en øget effektivitet i økologisk svineproduktion. I projektet undersøges specifikt om adgang til jordskokker de sidste uger før slagtning kan reducere forekomsten af ornelugt hos hangrise på friland. Derudover vil andre fodringsstrategier med effekt på ornelugt (skatol) i indendørs produktion blive afprøvet på friland. I projektet vil desuden blive undersøgt, i hvilket omfang hangrise på friland oplever velfærdsmæssige problemer, afhængig af foder-strategi. Projektets primære output er en anbefaling vedr. fodringsstrategi/management i forhold til økologisk hangriseproduktion. Målet for rentabel økologisk hangriseproduktion er et niveau på max. 5 % frasortering af hangrise pga. ornelugt.

Projektbeskrivelse / Baggrund

Svinebranchen har en målsætning om at ophøre med kastration i 2018. Produktion af hangrise uden kastration er favorabel for dyrevelfærden, og kan dermed forbedre svinekødets image i offentligheden. Svineproducenterne får en økonomisk gevinst ved at undlade kastration i form af besparelse i arbejdstid og omkostninger til smertelindring, ligesom hangrise generelt har en bedre kødprocent og foderudnyttelse end galtgrise. En bedre foderudnyttelse er ligeledes positiv set i forhold til svineproduktionens miljøaftryk.

Udfordringen er at reducere ornelugtsproblemer gennem management og opstaldning, så hangrisenes naturlige produktion af ornelugts-komponenterne skatol og androstenon minimeres. Specielt for et højværdi-produkt som økologisk svinekød er det meget vigtigt markedsmæssigt at kunne garantere både god dyrevelfærd og en høj kød- og spisekvalitet, herunder frihed fra ornelugt i produktet.

Kød fra slagtesvin på friland vil kunne markedsføres både som et special-produkt, alene fordi grisene slagtes direkte fra marken, og som et i særlig grad dyrevelfærdsvenligt produkt. Det vil, med tanke på dyrevelfærden, være oplagt at undlade kastration af sådanne grise. Hovedparten af de hidtidige undersøgelser vedr. ornelugt hos økologiske hangrise er imidlertid gennemført på indendørs opstaldede svin, og det er nødvendigt at undersøge om udendørs hangrise giver særlige udfordringer med hensyn til ornelugt fra såvel skatol som androstenon.

Projektets indhold – aktiviteter og forventede resultater
Der gennemføres tre arbejdspakker (AP) i projektet med produktion af i alt ca. 500 hangrise. Alle hangrise analyseres for skatol og lugt på Hangriselaboratoriet i Ringsted, mens androstenon-analyser og supplerende skatol-analyser gennemføres af Aarhus Universitet.

Arbejdspakke 1: Effekt af jordskokker på ornelugt
AP1 undersøger effekten af fouragering på en mark med jordskokker på hangrises produktion og ornelugt sammenlignet med fouragering på mark med kløvergræs. Forsøget gennemføres i to runder (forår og efterår 2014) for at afdække evt. sæsonforskelle. Hangrisene går på mark hhv. med/uden jordskokker fra min. to uger før første grise i gruppen slagtes. Grisene fra hvert farehold fordeles tilfældigt på de to behandlinger (jordskokker vs. kløvergræs). Supplerende fodring med kraftfoder fastlægges i samarbejde med Anne Grete Kongsted, AU, så det sikres, at grisene er motiveret for at søge efter og optage en tilstrækkelig mængde jordskokker, samtidig med at grisene holder en tilfredsstillende tilvækst. Grisenes daglige tilvækst og kraftfoder-udnyttelse registreres, og optag og udnyttelse af jordskokker evalueres v/ Anne Grete Kongsted efter metoder udviklet i SUMMER projektet.

Arbejdspakke 2: Afprøvning af ornelugts-hæmmende fodring på friland
AP2 undersøger effekten af kornbaseret fodring den sidste uge før slagt på produktion og ornelugt hos udegående hangrise. Selv med en god effekt af jordskokker i AP1 kan de ikke stå alene som ornelugts-hæmmende fodermiddel til hangrise. For slagtesvin på friland er friske jordskokker kun tilgængelige i vinterhalvåret, og de kan vanskeligt holde sig i sommer-perioden. Der gennemføres derfor, i samarbejde med Hanne Maribo, VSP en afprøvning i praksis af en alternativ foder-anbefaling baseret på fodring med korn, udviklet gennem forsøg på indendørs slagtesvin i andre projekter.

Arbejdspakke 3: Betydning af fodring og opstaldning for aggression og velfærd hos økologiske hangrise på friland
AP3 undersøger, om de forskellige fodrings-strategier (jordskokker, fodring med korn) rettet mod at reducere ornelugt, har betydning for grisenes velfærd sammenlignet med hangrise på græs. Hangrisene holdes i separate hangrise-grupper med en gruppestørrelse varierende mellem 10-25 grise. Minimum gruppestørrelse er afhængig af antal fødte hangrise i de enkelte farehold, og det vurderes løbende om større hold skal yderligere neddeles af praktiske grunde. For hver gruppe af hangrise, der indgår i AP1 og AP2 gennemføres adfærdsobservationer af aggression og opspring i perioden hvor der leveres slagtedyr fra gruppen. På de slagtede dyr registreres slagtevægt, kødprocent, og kødkontrol-bemærkninger.

Projektets organisering, herunder evt. samarbejde med andre parter
Projektet gennemføres i samarbejde mellem Marianne Bonde, Udviklingscenter for Husdyr på Friland (AP1-3), seniorforsker Anne Grete Kongsted (AP1) og seniorforsker Bent Borg Jensen (AP1-2), Aarhus Universitet, chefforsker Hanne Maribo, Videncenter for Svineproduktion (AP2) og økologisk svineproducent Karl Schmidt, Vamdrup (AP1-3). Marianne Bonde, UHF er overordnet projektleder. Spækprøver analyseres for ornelugt (lugttest, skatol og androstenon) ved henholdsvis Hangriselaboratoriet, Danish Crown Ringsted og Aarhus Universitet, Institut for Husdyrvidenskab.

Projektet har en følgegruppe bestående af Simme Eriksen, Udviklingscentret, Helle Lahrmann, VSP, Birgitte Damm, Dyrenes Beskyttelse og Henrik Biilmann, Friland A/S. Følgegruppen skal sikre koordinering til andre forsknings- og udviklingsprojekter inden for produktion af økologiske slagtesvin, samt diskutere dyrevelfærdsmæssige og kommercielle aspekter i projektet.

Plan for offentliggørelse, formidling og vidensdeling
Projektet beskrives på Udviklingscentrets hjemmeside med præsentation af projektaktiviteter og løbende offentliggørelse af projektets resultater, og præsenteres ved møder med svineproducenter.

Derudover publiceres resultater fra projektet i relevante fagmagasiner:

Resultater vedr. effekt af jordskokker på ornelugt forventes offentliggjort i august 2014 og uddybes ved indlæg på den faglige temadag i november 2014.

Resultater fra afprøvning vedr. styring af ornelugt vha. fodrings-strategier forventes offentliggjort i november 2014.

Projektets resultater vedr. dyrevelfærd hos hangrise på friland forventes offentliggjort i december 2014.