Formål
Forbedring af produktiviteten målt som antal grise pr årsso i frilandsproduktionen, og derved medvirke til at sikre grundlaget for en stabil økonomi i primærproduktionen.

Beskrivelse af projektet
Produktiviteten blandt frilandsproducenter har ikke udviklet sig i samme tempo som blandt kollegaerne med indendørs produktion. Der er derfor et efterslæb med færre grise pr årsso, hvilket naturligvis har negativ indflydelse på deres dækningsbidrag. Der er således et stort ønske om projekter, der kan medvirke til et produktivitetsløft i soholdet på friland.

Der er de seneste ca. 2½ år arbejdet med udvikling af en ny farehytte til frilandssøer. Den hytte der arbejdes med er en enkeltso-hytte hvor der blandt andet implementeres viden fra indendørs løsgående diegivende søer. De foreløbige resultater er lovende, og der er opnået gode forbedringer af blandt andet arbejdsmiljøet i de noget mere rummelige hytter.

Der har blandt en gruppe af Frilands producenter været et ønske om, at der parallelt med udviklingen af den almindelige hytte til én so, udvikles en større hytte til 3-4 søer. En ”storhytte” hvor der af hensyn til arbejdsmiljøet er mulighed for at gå oprejst rundt i hytten, og hvor der kan installeres moderne teknologi på samme vis som i en farestald. Det betyder, at der forventes en hytte med varme i smågriseskjulet og med klimastyring. En hytte der baserer sig på al den viden der er indsamlet om løsgående diegivende søer. Hytten til fire søer skal ikke ses som en konkurrent til den almindelige hytte til en so, men som et supplement der vil give frilandsproducenterne nye muligheder i valget af hyttesystem.

Der vil helt naturligt være et stort overlap til VSP’s arbejde med udvikling af den almindelige hytte. Derfor er det aftalt med VSP, at arbejdet i de to projektgrupper koordineres via en fælles arbejdsgruppe for at sikre størst mulig synergi mellem projekterne, og bedst mulig udnyttelse af ressourcerne.

Delmål
Der er følgende delmål i løbet af de to år:

  • Fælles arbejdsgruppe med deltagelse af bl.a. VSP etableret
  • Kravspecifikation til storhytte formuleret
  • Storhytte version 1 udarbejdet
  • Første kuld født og fravænnet
  • Første erfaringer med demo-storhytten evalueret
  • Storhytte version 2 udarbejdet
  • Erfaringsindsamling gennemført
  • Potentiale med hensyn til produktion af storhytte vurderet

Den indsamlede viden fra projektet vil løbende blive offentliggjort på nærværende hjemmeside.

Slutrapporten forventes at være offentlig tilgængelig omkring årsskiftet 2013/2014.