Afdækning af om pilebevoksning på farefolde medfører forbedret velfærd for søer og pattegrise gennem for eksempel at give skygge om sommeren og mulighed for læ om vinteren.

 

Formål, effekt og indhold
Projektet har til formål at afdække, om pilebevoksning på farefolde medfører forbedret velfærd for søer og pattegrise gennem for eksempel at give skygge om sommeren og mulighed for læ om vinteren. I projektet gennemføres adfærdsobservationer på søer og pattegrise i to økologiske sobesætninger med pilebeplantning i faremarken. Der indsamles data fra både højdrægtige søer og søer med små henholdsvis store pattegrise. Det registreres, om dyrene opholder sig i pilebevoksningen og hvad de i givet fald foretager sig. Som kontrol inddrages søer og pattegrise fra farefolde uden pil. Som resultat af undersøgelsen fås en opgørelse over pilens effekt på dyrenes adfærd og brug af foldareal, så man kan vurdere, om pilen øger tilgængeligheden af ude-arealet på tværs af årstider, sammenlignet med farefolde uden pil. Viden om forskelle i dyrenes brug af pilearealer afhængig af grisenes alder og vejrforhold kan udnyttes af de økologiske svineproducenter til at optimere fold- og sædskifte med pil, og kan inddrages i generelle beslutninger om etablering af energiafgrøder i samspil med husdyrproduktion.

Projektbeskrivelse / baggrund
Aktuelt undersøges tekniske og miljømæssige aspekter ved tilplantning af farefolde med pil i projektet ”Farefoldskoncept med energiafgrøder og robuste sædskifter i økologisk svineproduktion”. Dyrevelfærdsmæssige konsekvenser dokumenteres imidlertid ikke i ovennævnte projekt. UHF har taget initiativ til en undersøgelse af pilebevoksningens effekt på søers og pattegrises velfærd i juni-okt. 2012, med speciel fokus på, om dyrene kan drage nytte af piletræernes skygge i varme perioder. Eftersom pile-projektet afsluttes med udgangen af 2012, er det imidlertid ikke muligt at gennemføre en undersøgelse af pilens evt. gavnlige effekt på dyrevelfærden i vinterperioden indenfor rammerne af det igangværende projekt.

Pilebevoksning i farefolde kan tjene flere formål for grisene. Det kan virke som både skygge for solen, læ for vejr og vind, redskab til hudpleje, skjul for grisene, et egnet toilet-område, og pilen kan udgøre redebygningsmateriale samt et rode- og manipulationsmateriale for grisene. Derudover kan det give et mere varieret miljø i folden. En ulempe ved pilebevoksningen kan være, at søerne kunne finde på at bygge rede og fare i bevoksningen, hvilket i højere grad vil udsætte pattegrisene for rovdyr og kulde. Et andet problem er, at pilekrattet kan tage plads fra græs og andre spiselige vækster.

Det er muligt, at pilens nytteværdi for grisene kan være afhængig af vejr og vind og på den måde variere med årstiden. Dette må afklares, så pilebevoksningen kan tænkes ind i fold- og sædskifte.

Projektbeskrivelse / formål og forventninger til effekt
Projektets formål er at afdække, om pilebevoksning på farefolde giver en forbedret velfærd for søer og pattegrise i vinterperioden. Teorien er, at træerne vil forbedre velfærden på grund af skygge om sommeren og forbedre velfærden på grund af mulighed for læ om vinteren.

Viden om forskelle i dyrenes brug af pileareal afhængig af grisenes alder og vejrforhold kan udnyttes af de økologiske svineproducenter til at optimere fold- og sædskifte med pil. Endvidere kan projektets indsats inddrages ved generelle beslutninger om at etablere pile-bevoksning i samspil med husdyrproduktion.

Projektbeskrivelse / sammenhæng og synergieffekter til anden viden
Der er en høj grad af synergi mellem det her ansøgte projekt og det snart afsluttede projekt ”Farefoldskoncept med energiafgrøder og robuste sædskifter i økologisk svineproduktion” (2009-2012), der er under projektledelse af Økologisk Landsforening med økonomisk støtte fra Fonden for økologisk landbrug samt Innovationsloven. I regi af det pågældende pile-projekt er blevet etableret farefolde med pil hos flere økologiske svineproducenter, som dette projekt kan drage direkte nytte af. Protokollen der er udarbejdet for registrering af dyrenes adfærd i pilefoldene kan anvendes i det nye projekt, og de samlede resultater fra begge projekter vil kunne give en fuld beskrivelse af pilens effekt på dyrenes velfærd i alle årstider.

I projektet gennemføres adfærdsobservationer af søer og pattegrise i to økologiske sobesætninger med pilebeplantning i faremarken. Der vil blive indsamlet data fra både højdrægtige søer og søer med små henholdsvis store pattegrise. Det registreres om dyrene opholder sig i pilebevoksningen og hvad de i givet fald foretager sig. Som kontrol inddrages desuden søer og pattegrise fra farefolde på mark uden pilebevoksning

Adfærdsobservationerne gennemføres i perioden januar – april 2013 med tre blokke af dyr:

·         48 søer med grise i farefolde med pil i besætning 1
·         48 søer med grise i farefolde med pil i besætning 2
·         48 søer med grise på farefolde uden pil i besætning 2.

I alle tre blokke vil der blive tilstræbt en ligelig fordeling af søer omkring faring, med grise på 1-4 uger og med grise på 4-7 uger. Endvidere fordeles observationerne ligeligt over de fire måneder januar, februar, marts og april, så forholdene både om vinteren og i det tidlige forår afdækkes.

Lokalisering af søer og pattegrise:

Hytte

  • Åben mark
  • Sølehul
  • Foder
  • Pilebevoksning

Adfærd:

Søer: Ligger, går, græsser, roder underlag, diegivning, drikker eller æder foder, manipulerer pil

  • Pattegrise: Ligger, går, roder underlag, dier, æder foder, manipulerer pil

System osv. på foldniveau:

Tilstand af pilebevoksning (hovedsageligt intakt, nedbidt 10-25 %, nedbidt 25-50 %, nedbidt >50 %)

  • Tilstand af mark (% pil, % græsdække, % tør jord, % oprodet jord, % pløre)
  • Pilegrene i hytten (ingen, enkelte grene, flere/en del grene)
  • Nedbør, temperatur og vind

Som resultat af undersøgelsen får vi en opgørelse over pilens effekt på dyrenes adfærd og brug af foldareal, så vi kan vurdere om pilen øger tilgængeligheden af ude-arealet på tværs af årstider, sammenlignet med farefolde uden pil. Vi får ligeledes viden om betydningen af grisenes alder for både soens og grisenes brug af pilebevoksningen.

Tidsplan:

Januar 2013:
Følgegruppemøde, planlægning af dataindsamling

Januar – april 2013:
Dataindsamling i besætningerne

Maj – juli 2013:
Opgørelse og publicering af resultater

Juni 2013:
Følgegruppemøde med afrapportering og afrunding af projektet

Organisering og samarbejde med andre parter
Der nedsættes samme følgegruppe som i projektet ”Farefoldskoncept med energiafgrøder og robuste sædskifter i økologisk svineproduktion” med deltagelse af de deltagende svineproducenter, Økologisk Landsforening og Videncenter for landbrug Økologi. Følgegruppen skal sikre forankring og sammenhæng til det forudgående projekt, og forventes at holde møde to gange i projektperioden.

Effektvurdering af projektet
Formålet med projektet er at vurdere om pilebevoksning i farefolde har potentiale til at øge dyrenes velfærd. I projektet måles dyrenes ophold og adfærdsytringer i hytte, mark, sølehul og evt. pil på tværs af foldindretning, grisenes alder og vejrlig/årstid. En positiv effekt af pilebevoksning på dyrenes velfærd vil afspejle sig i, at dyr med adgang til pil tilbringer en større andel af tiden i pilen og ude på marken i stedet for at opholde sig i hytte eller sølehul. Kvalitative registreringer omhandlende dyrenes manipulation af pil til redebygning, hudpleje og som rodemateriale vil også være indikation for en velfærdsmæssig gevinst af pilebevoksning i farefolde.

Plan for offentligørelse, formidling og vidensdeling
Projektet beskrives på Udviklingscentrets hjemmeside med præsentation af projektaktiviteter og løbende offentliggørelse af projektets resultater.

Derudover publiceres resultater fra projektet i relevante fagmagasiner og præsenteres ved møder med svineproducenter.