Projektet “Skovlandbrug – et bæredygtigt landbrugssystem for planteavl og mælkeproduktion (ROBUST)” vil undersøge og udbrede skovlandbrug i Danmark. Projektet har følgende målsætninger:

  • At dokumentere effekten af skovlandbrug på: C-lagring i jord og vedmasse, N-udvaskning, naturværdi, konkurrence med afgrøder, foderværdi af løvbiomasse og dyrevelfærd.
  • At udvikle, etablere og demonstrere skovlandbrugs-systemer indenfor planteavl og mælkeproduktion.
  • At belyse forretningspotentialet indenfor skovlandbrug
  • At modellere effekterne af at udbrede skovlandbrug på større skala.

Udenlandsk forskning viser, at man ved at inkludere træer i landbrugsproduktion, kan reducere klimaaftrykket og samtidig opnå andre positive økologiske effekter, som reduceret N-udvaskning, øget naturværdi og en mere frugtbar jord. Dette baner samlet set vejen for en mere skånsom fødevareproduktion. Skovlandbrug kan desuden medføre højere dyrevelfærd samt større robusthed både økonomisk og mod ekstreme vejrhændelser. Effekterne antyder, at skovlandbrug kan forbedre landbrugets virkninger på mange af de grønne parametre, hvor det i dag har en negativ effekt.

Målet er at skabe tilstrækkelig viden om skovlandbrugssystemernes effekter til, at en betydelig del af danske landmænd vil se produktionsformen som en reel mulighed.

 

Læs mere på projekttets hjemmeside, hvor projektets samlede formidling også findes. Klik her:

https://okologi.dk/landbrug/projekter/klima/robust

 

Fotograf: Marendine Ladegaard, Økologisk Landsforening (billedet brugt til nærværende præsentation af projektet og viser Mads Helms køer under træerne. Mads Helms er partner i projektet og deltager bl.a. i AP 2.3 og 2.4) 

Baggrund

Baggrunden for projektet er et stort behov for, at jordens ressourcer udnyttes bæredygtigt. Globalt, på EU-plan og i Danmark stilles der krav om, at landbrugsproduktionen fremadrettet skal være helhedsorienteret og bidrage til indfrielse af grønne samfundsgoder. Projektet bidrager til, at denne udfordring imødekommes. Projektet handler om produktionssystemet skovlandbrug (SL). SL defineres som et system, hvor vedplanter dyrkes i kombination med landbrugsproduktion på det samme areal. SL er ikke tidligere udviklet og implementeret i større skala i DK inden for planteavl eller mælkeproduktion.

 

Udenlandsk forskning viser, at man ved at inkludere træer i landbrugsproduktion, kan reducere klimaaftrykket og samtidig opnå andre positive økologiske effekter, som reduceret N-udvaskning, øget naturværdi og en mere frugtbar jord. Dette baner samlet set vejen for en mere skånsom fødevareproduktion. SL kan desuden medføre højere dyrevelfærd samt større robusthed både økonomisk og mod ekstreme vejrhændelser. Effekterne antyder, at SL kan forbedre landbrugets virkninger på mange af de grønne parametre, hvor det i dag har en negativ effekt. Landmændene er klar men mangler viden om SLs effekter og praktisk know how.

 

I tillæg viser nye markedsanalyser, at der er efterspørgsel efter mere bæredygtige produkter. Udvikling af en mere økonomisk bæredygtig landbrugsproduktion er essentiel, hvis erhvervet vil øge sin konkurrenceevne og skabe et værdiløft. SLs multifunktionalitet kan indfri disse markedskrav.

 

I projektet er hele værdikæden samlet om at undersøge, implementere og markedsføre SL, fra primærproducenter til forarbejdnings- og afsætningsvirksomheder.

 

Center for Frilandsdyr har arbejdspakkeledelsen i arbejdspakke 2.3 og 2.4, som er beskrevet herunder:

AP2.3: Foderværdi og udfodring (Center for Frilandsdyr er arbejdspakkeleder)

Formål: At undersøge i hvilket omfang løv og andre dele af vedplanter kan bruges som foder til kvæg.

Aktiviteter:

2.3.1 Måle indholdsstoffer og foderværdi fra 3-4 træarter

2.3.2 Udarbejde tre foderplaner med andel af løv

2.3.3 Høste løv til fodring. På to bedrifter afprøves udvalgte fodertræer til direkte fodring og/eller i fuldfoder, og køers præference for løv registreres

 

AP2.4: Dyrevelfærd (Center for Frilandsdyr er arbejdspakkeleder)

Formål: At undersøge træers påvirkning på kvægs dyrevelfærd under afgræsning ift. skygge, ly, læ og hudpleje.

Aktiviteter:

2.4.1 Registrere kvægs adfærd relateret til træers skygge, læ og ly samt adfærd relateret til stikkende insekter på to bedrifter

2.4.2 Registrere kvægs brug af træer til hudpleje på to bedrifter og evt. skader på træer

2.4.3 Registrere vha. GPS, kvægs placering på arealet og tidsrum, hvor de bruger træerne under givne vejrforhold. Dette sammenkobles om muligt med ydelsesniveau

2.4.4 Effekt af træers skygge på mikroklima måles vha. loggere for indikationer af dyrenes risiko for varmestress.

 

Leveringer i de to arbejdspakker bliver løbende lagt på denne hjemmeside.

 

Partnere i projektet: Økologisk Landsforening, Center for Frilandsdyr, Københavns Universitet, Skovdyrkerne, Them Andelsmejeri, Ellinglund, Sommerbjerg, Sinatur Hotel og Konference, Forum Østergaard, Nyborggaard.

Projektet er støttet af

Fonden for Økologisk Landbrug og Grønt Udviklings- og Demonstrations Program, GUDP under Fødevareministeriet