Projektet “Skovlandbrug – et bæredygtigt landbrugssystem for planteavl og mælkeproduktion (ROBUST)” vil undersøge og udbrede skovlandbrug i Danmark. Projektet har følgende målsætninger:

 • At dokumentere effekten af skovlandbrug på: C-lagring i jord og vedmasse, N-udvaskning, naturværdi, konkurrence med afgrøder, foderværdi af løvbiomasse og dyrevelfærd.
 • At udvikle, etablere og demonstrere skovlandbrugs-systemer indenfor planteavl og mælkeproduktion.
 • At belyse forretningspotentialet indenfor skovlandbrug
 • At modellere effekterne af at udbrede skovlandbrug på større skala.

Udenlandsk forskning viser, at man ved at inkludere træer i landbrugsproduktion, kan reducere klimaaftrykket og samtidig opnå andre positive økologiske effekter, som reduceret N-udvaskning, øget naturværdi og en mere frugtbar jord. Dette baner samlet set vejen for en mere skånsom fødevareproduktion. Skovlandbrug kan desuden medføre højere dyrevelfærd samt større robusthed både økonomisk og mod ekstreme vejrhændelser. Effekterne antyder, at skovlandbrug kan forbedre landbrugets virkninger på mange af de grønne parametre, hvor det i dag har en negativ effekt.

Målet er at skabe tilstrækkelig viden om skovlandbrugssystemernes effekter til, at en betydelig del af danske landmænd vil se produktionsformen som en reel mulighed.

 

Læs mere på projektets hjemmeside, hvor projektets samlede formidling også findes. Klik her:

ROBUST: Skovlandbrug – et bæredygtigt landbrugssystem for planteavl og mælkeproduktion – ROBUST skovlandbrug (robust-skovlandbrug.dk)

 

Formidling fra Center for Frilandsdyr i projektet

Fakta-ark

 • Høst og udfodring af løv til kvæg

Læs hvordan det er muligt at høste løv og om kvæet vil ædeløvet og deres præferencer i dette fakta-ark: “Høst og udfodring af løv til kvæg”

 • Løvs foderværdi til kvæg

Læs om foderværdien af 7 træarter til kvæg i dette fakta-ark “Løvs foderværdi til kvæg”

Tabel med mineralindhold i løv, tilknyttet fakta-arket “Løvs foderværdi til kvæg”

Notater og manualer

Oplæg

Sociale medier

TV

TVmidtVest, indslag juni 2021: Køer på skovtur: Nyt forsøg skal undersøge om skov-køer gavner klima og dyrevelfærd.

Køer på skovtur: Nyt forsøg skal undersøge om skov-køer gavner klima og dyrevelfærd | TV MIDTVEST

Nyhedsbreve, artikler og omtale

 • Nyhedsbrev “Nyt til producenter for samarbejdspartnere under Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse”, oktober 2020 (Af Rie Jensen, Dyrenes Beskyttelse)
 • Frilands Årsberetning 2019-2020, side 20-21, november 2020 (Af Camilla Kramer, Center for Frilandsdyr). Læs Årsrapporten her
 • Frilands nyhedsbrev, december 2020. “ROBUST: Nyt stort projekt om skovlandbrug”. Læs det her
 • Frilands nyhedsbrev, juni 2021. Nyt projekt skal undersøge kvægs brug af skoven. Læs det her
 • Økologisk Landbrug, Mark og stald. September 2021. Eksperter til finde ud af, hvad køerne laver, når de er på skovtur (af Karen Munk Nielsen). Læs artiklen her
 • Effektivt Landbrug “Skovlandbrug under danske forhold”, oktober 2021. Skovlandbrug under danske forhold (landbrugnet.dk)
 • Frilands nyhedsbrev, juli 2022. Nye GPS’er og vildtkamera skal undersøge kvægs brug af skoven. Læs det her
 • Landbrug Fyn: “Miljøpåvirkning og dyrevelfærd undersøges”, september 2022 (af lb) ArtikelLandbrugFynGertL
 • Effektivt Landbrug “Skovlandbrug: Miljøpåvirkning og dyrevelfærd undersøges”, september 2022 (af Line Brusgaard) Skovlandbrug: Miljøpåvirkning og dyrevelfærd undersøges (landbrugnet.dk)
 • Nyhedsbrev “Nyt til producenter for samarbejdspartnere under Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse”, marts 2023 (Af Mia Bonnichsen, Dyrenes Beskyttelse). Sval sommertid for dyr på græs
 • Årsberetning 2022/2023 Friland, side 17 “Nye projekter sætter fokus på fodring, miljø og biodiversitet”

Workshop fodertræer til kvæg, den 2/12 2020 (online via Teams): Oplæg og referat

Læs mere om projektet her:

Baggrunden for projektet er et stort behov for, at jordens ressourcer udnyttes bæredygtigt. Globalt, på EU-plan og i Danmark stilles der krav om, at landbrugsproduktionen fremadrettet skal være helhedsorienteret og bidrage til indfrielse af grønne samfundsgoder. Projektet bidrager til, at denne udfordring imødekommes. Projektet handler om produktionssystemet skovlandbrug (SL). SL defineres som et system, hvor vedplanter dyrkes i kombination med landbrugsproduktion på det samme areal. SL er ikke tidligere udviklet og implementeret i større skala i DK inden for planteavl eller mælkeproduktion.

 

Udenlandsk forskning viser, at man ved at inkludere træer i landbrugsproduktion, kan reducere klimaaftrykket og samtidig opnå andre positive økologiske effekter, som reduceret N-udvaskning, øget naturværdi og en mere frugtbar jord. Dette baner samlet set vejen for en mere skånsom fødevareproduktion. SL kan desuden medføre højere dyrevelfærd samt større robusthed både økonomisk og mod ekstreme vejrhændelser. Effekterne antyder, at SL kan forbedre landbrugets virkninger på mange af de grønne parametre, hvor det i dag har en negativ effekt. Landmændene er klar men mangler viden om SL’s effekter og praktisk know how.

 

I tillæg viser nye markedsanalyser, at der er efterspørgsel efter mere bæredygtige produkter. Udvikling af en mere økonomisk bæredygtig landbrugsproduktion er essentiel, hvis erhvervet vil øge sin konkurrenceevne og skabe et værdiløft. SL’s multifunktionalitet kan indfri disse markedskrav.

 

I projektet er hele værdikæden samlet om at undersøge, implementere og markedsføre SL, fra primærproducenter til forarbejdnings- og afsætningsvirksomheder.

 

Center for Frilandsdyr har arbejdspakkeledelsen i arbejdspakke 2.3 og 2.4, som er beskrevet med fed skrift herunder. Derudover bidrager CFF til AP 1 og AP 6.

 

AP1: Erfaringsindsamling og netværk

Formål: At danne en nødvendig baseline ift. kvalitetssikring og relevans i AP2-5. Erfaringer med SL indsamles gennem dialog med nationalt og internationale SL-netværk indenfor systemdesign, miljø, natur, jordbund, C-lagring, management og økonomi.

Aktiviteter

1.1 National skovlandbrugsworkshop

1.2 Tre internationale netværksmøder

1.3 Praktiske erfaringer med skovlandbrug sammenfattes i notat

 

AP2: Forsøg i etablerede SL

I AP2 skabes grundlag for bestemmelse af C og N i SL’s vedplanter og den omkringliggende jord, træers interaktion med afgrøder, egnethed af løvbiomasse som foder til kvæg og vedplanters dyrevelfærdsmæssige betydning. Da der ikke foreligger egnede eksisterende SL, benyttes eksisterende arealer med træbeplantning, der kan sammenlignes med SL.

 

AP2.1: Kulstof- og kvælstofkredsløb

Formål: At bestemme C-lagring og N-optag i SL’s vedplanter (over- og underjordisk biomasse), herunder den årlige C-akkumulation og N-balance.

Aktiviteter:

2.1.1 Udvælgelse af fokus-vedplantearter

2.1.2 Identifikation af to forsøgslokaliteter, udtagelse af jordprøver og måling af C og N samt gentagne målinger af N i jordvand i fire forskellige afstande fra beplantningen

2.1.3 Stikprøve af 30 individer for hver af 3-4 træarter og måling af: a) biomasse af ved og løv samt indhold af C og N; b) tilvækst baseret på årringe

2.1.4 Permanent stikprøve af træer omfattende 30 individer for hver af 3-4 arter. Løvhøst og måling af N-indhold og tilvækst

2.1.5 Udvikling af biomasse- og vækstmodeller for 3-4 træarter inkl. effekt af løvhøst

2.1.6 Resultater sammenfattes i videnskabelige manuskripter

 

AP2.2: Interaktion

Formål: At kvantificere og dokumentere konkurrence mellem træer og landbrugsafgrøder.

Aktiviteter:

2.2.1 Gentagne udbyttemålinger i afgrøder på to forsøgslokaliteter i fire forskellige afstande fra beplantningen

2.2.2 Undersøgelse af lys- og næringsstofkonkurrence mellem træer og afgrøder (bladflademåling, N-analyse i afgrøde) på to forsøgslokaliteter

2.2.3 Resultater sammenfattes i videnskabeligt manuskript

 

AP2.3: Foderværdi og udfodring (Center for Frilandsdyr er arbejdspakkeleder)

Formål: At undersøge i hvilket omfang løv og andre dele af vedplanter kan bruges som foder til kvæg.

Aktiviteter:

2.3.1 Måle indholdsstoffer og foderværdi fra 3-4 træarter

2.3.2 Udarbejde tre foderplaner med andel af løv

2.3.3 Høste løv til fodring. På to bedrifter afprøves udvalgte fodertræer til direkte fodring og/eller i fuldfoder, og køers præference for løv registreres

 

AP2.4: Dyrevelfærd (Center for Frilandsdyr er arbejdspakkeleder)

Formål: At undersøge træers påvirkning på kvægs dyrevelfærd under afgræsning ift. skygge, ly, læ og hudpleje.

Aktiviteter:

2.4.1 Registrere kvægs adfærd relateret til træers skygge, læ og ly samt adfærd relateret til stikkende insekter på to bedrifter

2.4.2 Registrere kvægs brug af træer til hudpleje på to bedrifter og evt. skader på træer

2.4.3 Registrere vha. GPS, kvægs placering på arealet og tidsrum, hvor de bruger træerne under givne vejrforhold. Dette sammenkobles om muligt med ydelsesniveau

2.4.4 Effekt af træers skygge på mikroklima måles vha. loggere for indikationer af dyrenes risiko for varmestress.

 

Leveringer i de to arbejdspakke 2.3 og 2.4 bliver løbende lagt på denne hjemmeside.

 

AP3: Etablering af nye SL

På baggrund af viden fra litteraturen (AP1) og landmændenes ønsker, designes og etableres fire SL, optimeret til den pågældende landmands betingelser (biologiske, fysiske og økonomiske).

 

AP3.1: Baseline

Formål: At lave baselinemålinger på udvalgte parametre i de fire nyetablerede SL for herigennem på sigt at kunne kvantificere SLs effekt.

Aktiviteter:

3.1.1 C-målinger i jord og ved

3.1.2 Måling af insekter på jordoverfladen, i luften og i jorden

3.1.3 Måling af afgrødeudbytter

3.1.4 Undersøgelse af jordbundsforhold

3.1.5 Måling af N i jord og gentagne målinger af N i jordvand

3.1.6 Beregning af produktionsøkonomi

 

AP3.2: Design

Formål: Design og etablering af fire nye økologiske SL hos to planteavlere og to mælkeproducenter. Alle værter indgår i et forretningssamarbejde i AP4.

Aktiviteter:

3.2.1 Udvikling af SL-systemdesign

3.2.2 Valg af etableringsmetode, managementpraksis og høstmetode

3.2.3 Systembeskrivelser udarbejdes for de fire SL

3.2.4 Etablering af fire SL

 

AP4: Forretningspotentiale

Formål: At udforske forretningspotentialet ved inklusion af SL i Them Andelsmejeri og Sinatur Hotel og Konferences brands samt forretningspotentialet ifm. etablering og drift af SL via Skovdyrkerne.

Aktiviteter:

4.1 Udvikling af SL-produktportefølje

4.2 Analyse af behov og værdiskabelse hos kunder

4.3 Udvikling af markedsføringsmateriale for SL-produkter

4.4 Udvikling af digitalt dyrkningsværktøj

 

AP5: Systemeffekter

Formål: At undersøge SL’s effekt på det samlede landbrugsareal, herunder C-akkumulation, N-kredsløb, reduktion af N-emission, naturværdi samt overordnet økonomi og rentabilitet på bedrifts- og samfundsniveau. Modellering laves på data fra AP1-4.

Aktiviteter:

5.1 Sammenstilling af resultater og modeller fra AP1-4. Fastlæggelse af modeller og metode til opskalering

5.2 Afprøvning af simulationsmodel

5.3 Modelkørsler med opdateret datagrundlag fra AP2-3

5.4 Sammenstilling og opskalering af modelresultater for udvalgte SL-scenarier

5.5 Resultater sammenfattes i videnskabeligt manuskript

 

AP6: Vidensdeling

Formål: Erfaringer og viden om SL formidles til landmænd, rådgivere og den bevidste forbruger.

Aktiviteter:

6.1 SL-netværk videreudvikles

6.2 Åbent hus hos praktikere

6.3 Oplæg om SL på fagmesser

6.4 Virksomhedsbesøg for landmænd til relevante SL i udlandet

6.5 Opsamling af ny viden i et katalog og i videoer

6.6 Formidling gennem TV, trykte medier og SoMe

6.7 Etablering af hjemmeside

6.8 Plant et træ-kampagne i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening

 

Partnere i projektet:

Økologisk Landsforening, Center for Frilandsdyr, Københavns Universitet, Skovdyrkerne, Them Andelsmejeri, Ellinglund, Sommerbjerg, Sinatur Hotel og Konference, Forum Østergaard, Nyborggaard.

 

Projektet er støttet af

Fonden for Økologisk Landbrug og Grønt Udviklings- og Demonstrations Program, GUDP under Fødevareministeriet