Projektet har undersøgt økologiske grises ernæringsmæssige behov og på den baggrund, er der udviklet nye foderblandinger og fodringsstrategier. Der er taget afsæt i den nuværende praksis, hvor dyrene fodres efter SEGES’s anbefalede foderkurve plus 10–15 pct. ekstra afhængig af årstiden. Dette medfører en risiko for overforsyning af bl.a. protein, hvilket ligger til grund for at undersøge det faktiske behov hos de økologiske grise. Resultatet af projektet er nye foderblandinger og fodringsstrategier, der giver både en markant foderbesparelse og en lavere miljøpåvirkning.

For grise i vækst er der foretaget en afprøvning af en ny foderstrategi til fravænningsgrise. Her er to startblandinger blevet sammenlignet; en normal skånsom blanding (kontrol) og en mere tilvækst orienteret blanding med et højt proteinindhold, der indeholder fermenteret økologisk sojakage (EFFORT-startblanding). Foderudnyttelsen for grise på EFFORT-startblanding var samlet set 11 pct. bedre end på kontrolholdet. Beregning af N-balancen viste reduceret miljøbelastning på dyreniveau ved at benytte den nye startblanding.

Center for Frilandsdyrs rolle har været at gennemføre afprøvningerne for fravænningsgrise samt evaluere den nye foderstrategi. På baggrund af afprøvningen har Århus Universitet udarbejdet en videnskabelig artikel, link til denne artikel vil blive tilgængelig her på siden, når den er endelig godkendt.

I projektet er også økologiske søers energiforbrug og græsoptag gennem drægtigheds- og laktationsperioden blevet undersøgt, hvilket har været vigtigt for at afdække deres næringsstofbehov. Resultaterne har vist at fordøjeligheden af frisk kløvergræs er 70 pct. hvorfor de næringsstoffer, som tilføreres via græsoptag, bør reduceres i den tildelte foderration. Uden risiko for lavere produktivitet kan proteinindholdet reducere med 12–13 pct. ift. gældende normer for drægtige søer.

 

Projektets effekter

Der foreligger nu ny viden om fodring af økologiske grise. På baggrund af forskning har det været muligt at udarbejde nye fodringsstrategier til søer og en vækstorienteret startblanding til smågrise. Denne viden er løbende formidlet ud i praksis til primærproducenterne, produktionsrådgivere, foderrådgivere og dyrlæger.

Tre år efter projektets afslutning er det forventet at minimum halvdelen af alle økologiske griseproducenter og til dels også producenter af frilandsgris har implementeret de nye fodringsstrategier til søer og fravænningsgrise. Med de nye fodringsstrategier øges fodereffektiviteten, og ammoniaknedsivning og fordampning fra produktionen af fravænningsgrise kan reduceres.

Projektets resultater har således potentiale til både at styrke produktionsøkonomien hos den enkelte landmand og reducere den samlede miljøbelastning.

 

Formidling

Forsøg med søerne er afsluttet. Du kan få et indblik i forsøgets gang på Søerne på Økoplatformen

  • Artikler:

Ny forskning: 70 pct. fordøjelighed af frisk kløvergræs hos søer (af Irene Brandt-Møller, 29/1 2020)

Ny strategi til startfodring af smågrise (Af Lene Thomsen, 2/6 2022)

Afprøvning af startfoder til fravænningsgrise (af Lene Thomsen)

  • Film:

Startfodring af økologiske smågrise – YouTube

 

Projektets hjemmeside findes her:

Værditilvækst med effektiv ressourceudnyttelse hos økologiske grise (EFFORT)

 

Projektpartnere

    • Aarhus Universitet, afdelingen for agroøkologi
    • Center for Frilandsdyr K/S
    • Vestjyllands Andel
    • Friland A/S