Biodiversiteten er truet og arter forsvinder hurtigere end tidligere antaget. Kvæg har en nøglefunktion i at holde arealer lysåbne og dermed skabe levegrundlag for en bred biodiversitet. Derfor er kvægholderen en væsentlig nøgleperson i forhold til at forvalte arealerne, så biodiversiteten bevares eller forbedres. I det seneste årti er kvægbrugernes forvaltning af naturplejen blevet kritiseret for at udføre for intensiv afgræsning i sommersæsonen og efterlade en ensartet og artsfattig vegetation, som ikke fremmer biodiversiteten. Dette forklares ved at kvægbrugeren er afhængig af at gøre driften rentabelt med et højt dyretryk. Men en anden vigtig årsag, der spiller ind på kvægbrugerens forvaltning og den nuværende praksis er at rammerne for at få arealstøtte, støtte for Pleje af græs mv. kræver at arealet er synligt afgræsset i september-oktober. For at undgå økonomisk straf vælger kvægbrugeren et højt dyretryk. Spørgsmålet er derfor hvordan afgræsningen der fremmer biodiversiteten kan forvaltes af kvægbrugeren indenfor de givne rammer? Samtidig skal det gøres nemmere for kvægbrugeren selv at vurdere effekten af afgræsningen på biodiversiteten.

Formålet med projektet er at gøre det nemmere for kvægbrugeren at beskytte og forbedre biodiversiteten på de forskellige naturarealer, der afgræsses med kvæg, ved at øge kendskabet til hvordan målrettet afgræsning kan forbedre biodiversiteten. I projektet udarbejdes 2 vejledninger:

Kend Din Natur: For de forskellige naturarealtyper udpeges et antal biodiversitetsindikatorer i form af specifikke, men let genkendelige arter, som kan anvendes som pejlemærke for høj biodiversitet i den enkelte region og på den udvalgte arealtype. De udvalgte artsindikatorer beskrives og illustreres i forhold til udseende og hvordan de genkendes, samt hvilke faktorer der skal til for at de beskyttes og eventuelt fremmes. I naturplejen er der også nogle plantearter som man ønsker at reducere forekomsten af.  For disse planter beskrives der hvilke metoder og afgræsningspraksis, der skal til for at begrænse udbredelsen af planten. Materialet skal gøre landmanden i stand til at kunne identificere de forskellige udvalgte indikatorarter med rimelig sikkerhed, så han/hun kan udpege de arealer, hvor der er god mulighed for at fremme biodiversiteten, samt give mulighed for at lægge en god afgræsningsplan.

Den gode afgræsningsplan:  Der udarbejdes en overordnet forvaltningsplan, hvor tiltag og indsatserne på forskellige naturtyper beskrives, samt et notat om hvilke praktiske udfordringer og dilemmaer, der kan være ved at gennemføre forvaltningsplanerne i praksis, samt hvilken økonomisk betydning det kan få for kvægholderen af ændre afgræsningspraksis.

 

Projektet gennemføres i samarbejde med Aarhus Universitet og SEGES Natur

Formidling

Skema

Biodiversiteten på naturarealer med græssende kvæg kan optimeres med forskellige tiltag, der har forskellig effekt. Se skema med oversigt over tiltag her:

Notat
  • Afgræsningens betydning for biodiversiteten

Græsning af et af de vigtigste redskaber vi har til at sikre en rig biodiversitet. Men hvorfor er det egentlig nødvendigt at have græsning på naturarealer? Er naturen ikke bedre stillet hvis mennesker helt blander sig uden om og lader naturen gå sin egen gang? Læs mere i notatet her

Artikler:

Projektet er støttet af:

Kvægafgiftsfonden