Økologisk griseproduktion er udfordret af lav foderudnyttelse kombineret med afhængighed af importerede proteinkilder. Det øger næringsstoftabet, klimaaftrykket samt behovet for landbrugsland. Derfor er der brug for nye fodringsstrategier baseret på dansk protein til at sikre både besætningsøkonomi, de økologiske principper og et lavere klimaaftryk.

Læs mere om projektet på hjemmesiden: ENTRANCE (icrofs.dk)

Formålet med ENTRANCE

Formålet med projektet er at give ny viden om effekten af kløvergræsbaseret grovfoder og bioraffineret grønt protein på besætningsproduktivitet, emissioner og miljøbelastning fra økologiske slagtegrise.

Strategierne demonstreres i kommercielle besætninger og forventes at reducere kvælstofudvaskningen med 0,45 kg N pr. gris og reducere drivhusgas-emissionerne med 9,9 kg C02-ekvivalenter pr. produceret gris. ENTRANCE bidrager dermed til at løse nogle af tidens største udfordringer i økologisk griseproduktion.

Formidling

Artikler:

“Frisk grønt som grovfoder til slagtegrise”, Magasinet Gris, december 2022 (af Heidi Mai-Lis Andersen og Simme Eriksen). Læs den her

“Afprøvning af græspulp og frisk græs til grise er undervejs”, Frilandsnyt maj 2023. Læs den her

“Ny grovfoderhæk giver grisene frisk græs og pulp”, Økologi – Inspiration til Jordbruget nr. 10, december 2023. Læs den her

Notater:

Kent Laursen, Industriel designer, har i samarbejde med projektgruppen undersøgt nye muligheder for opbevaring og udfodring af grovfoder. Der er bl.a. kigget på forskellige modeller af grovfoderhække. Se notatet “Nye muligheder for fodring med frisk græs og pulp”

Inden den egentlige afprøvning i projektet hvor fodring med frisk græs og pulp skal demonstreres i 2024/2025, er der i 2023 lavet en forundersøgelse hvor de første erfaringer med de to alternative grovfodertyper er indsamlet hos økologisk griseproducent Mads Kristensen. Læs  “Erfaringer fra forafprøvning med udfodring af frisk græs og pulp”

Oplæg:

Oplæg fra Frilands Sommermøde for griseleverandører “Grovfoder til søer og grise”, der viser en ny grovfoderhæk udviklet til frisk græs og pulp, som afprøves i projektet samt resultater fra andre projekter med grovfoder.

Sociale medier

Stand på kongres

Økologikongres 2023: ENTRANCE er blevet præsenteret på stand på Økologikongres 2023, hvor det var muligt at stikke trynen i græspulp og frisk græs, se film fra de forskellige arbejdspakker samt få viden om projektet.

 

 

Projektet “ENTRANCE” er en del af Organic RDD 7 programmet, som koordineres af ICROFS (Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer).

Projektet er støttet af Fonden for Økologisk Landbrug og Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri.