Hovedformål
Forbedre dyrevelfærden i økologisk sohold

Formål:
Projektets formål er at nedsætte pattegrisedødeligheden, for derved at forbedre såvel dyrevelfærd som arbejdsmiljø. Projektet skal således finde avlsdyr, som er velegnede til økologisk produktion, med udendørsdrift og forlænget diegivnings-periode. Fokus er en kuldstørrelse, som soen selv formår at opfostre, robuste pattegrise og genetik for en god slagtekvalitet.

Rapport om projektet
Udviklingscentret og Videncenter for Landbrug har udgivet en rapport om projektet med Robuste Racer.

Rapporten giver grund information om projektets resultater og den indsamling af viden som er sket i andre lande.

 

Baggrund:
Det danske avlssystem regnes for et af verdens mest effektive. Et af avlsmålene er kuldstørrelsen, målt som LG5 (levende grise på dag 5). Dette nøgletal er steget fra 11,5 i 1998 til 14,0 i 2008, altså med 2,5 stk. på 10 år. Der er imidlertid en stor spredning og det er ikke ualmindeligt, at der fødes over 20 grise i et kuld. I indendørs konventionel drift håndteres disse grise ved udbredt brug af ammesøer. Et tiltag, som er muligt, fordi det sker i systemer, hvor soen kan fikseres i en kortere periode samt fordi diegivningslængden er kortere end i økologisk drift. I økologisk drift må dyrene ikke fikseres og diegivningsperioden skal være minimum 7 uger, hvilket gør det urealistisk at soen efterfølgende kan magte et ammekuld.

Jo større kuld jo lavere fødselsvægt for den enkelte gris – jo mindre fødselsvægt jo dårligere chance for at overleve, forstærket af at der skal kæmpes om en plads ved yveret (antallet af patter er typisk 12 – 14).

Den økologiske produktion er altså henvist til at rekruttere avlsdyr, som er fremavlet til helt andre produktionsrammer. Konsekvensen er risiko for forhøjet pattegrisedødelighed i det økologiske system, hvilket giver anledning til et dårligt image og dårligt arbejdsmiljø for landmanden. Problematikken med et uhensigtsmæssigt match mellem genetik og produktionsrammer var velkendt i fjerkræsektoren for år tilbage.

Løsningen er langt hen ad vejen fundet ved at introducere andre racer. Det er desuden en grundlæggende intention i økologireglerne, at produktionen skal ske på basis af racer, som er velegnede til produktionsformen.

De økologiske svineproducenters ønske er meget enkelt: søer, der føder et kuld med robuste grise, som soen selv kan passe. Der skal derfor indsamles og bearbejdes konkret viden om, hvad udvalgte udenlandske racer kan præstere. Denne viden vurderet i en dansk økologisk kontekst – findes p.t. ikke. Producenterne kan derfor ikke få svar på, hvor de skal lede for at finde det, de efterlyser.

Projektet søger derfor at løse et af økologiens problemer indenfor dyrevelfærd.

Projektperiode
Der foreløbig bevilliget til arbejde i kalenderåret 2011 og der søges om at fortsætte til udgangen af 2012.

Partnere
Arbejdet varetages af Videncenter for Landbrug, Økologi og Udviklingscenter for husdyr på friland (sidstnævnte er ejet fa Friland A/S og Dyrenes Beskyttelse).

Finansiering
Projektet gennemføres med støtte fra Fonden for Økologisk Landbrug og Udviklingscenter for husdyr på friland. Derudover er der søgt om støtte fra Landdistriktsmidler.