Udvikling og afprøvning af udstyr, som giver bedre mulighed for at holde grise på 14 – 40 kg på friland

 

Formål og indhold:

Et øget fokus på emner som termoregulering, gødeadfærd og berigede udearealer giver en kærkommen mulighed for at “ryste posen” vedrørende staldforhold for økologiske slagtesvin. Der er næppe tvivl om, at langt de fleste store slagtesvin vil blive holdt på stald med adgang til udearealer, men vi har i Udviklingscenter for Husdyr på Friland i et tidligere FØL-støttet projekt vist, at der er god økonomi i at holde ungsvinene på friland. Det giver robuste grise at de får en længere periode på marken inden de sættes på stald, det er billigere end at bygge en ung-svinestald, og det styrker naturligheden ved den økologiske svineproduktion.

Nærværende ansøgning handler om at udvikle og afprøve udstyr tilpasset fravænningsgrise, som holdes på friland fra 14 kg til 40 kg. Konkret udvikles både husning og foderautomat. Hytterne skal være tilpasset fravænningsgrisene, så de ikke skal bruge unødig energi på varmeproduktion om vinteren, og om sommeren skal hytten være et attraktivt tilbud om skygge. Mulighed for termoregulering bliver et centralt funktionskrav.

Fravænningsgrise på friland forbindes ofte med højt foderforbrug, og netop derfor skal der udvikles på en foderautomat, som er i stand til at holde foderspild på et minimum til gavn for både miljø og produktionsøkonomi.

I samarbejde med to økologiske svineproducenter, en hyttefabrikant og Aarhus Universitet afdækkes funktionskravene til fravænningshytter og foderautomater. Udstyret sættes i produktion og prototyper opstilles hos den ene af de to økologiske svineproducenter. Udviklingscenteret følger afprøvningen ude i besætningen og indsamler og behandler data om foderforbrug, tilvækst, sundhed og adfærd.

 

Projektets aktiviteter

Projektet indledes med kravspecifikationer til hytter og foderautomater, basseret på erfaringer fra tidligere forsøg, samt viden indsamlet på studie besøg i England 2013 og på Gotland 2014 inden for projektet “Miljøsikker produktion af ungsvin på friland”. Her på følger konstruktions- og opbygningsarbejdet.

Hytter og automater skal stå klar til afprøvning med udgangen af april 2016. Fra maj 2016 og frem til november 2016 indsamles data fra de fravænnede hold som indgår i afprøvningen. På baggrund af data indsamlet i projektet udarbejdes produktblade til både foderautomat og fravænningshytte samt en resultatopgørelse over indsamlede data.

Registreringerne i nærværende projekt udføres, så de kan sammenholdes med resultaterne fundet i projekt “Miljøsikker produktion af ungsvin på friland”. Dette vil sikre et større datagrundlag.

Arbejdspakke 1: Konstruktion af udstyr: (januar 2016 – april 2016).

 • Vidensindsamling og udarbejdelse af kravspecifikationer til hytter og foderautomater.
 • Opbygning af hytter.
 • Konstruktion af foderautomater.

Milepæle for arbejdspakke 1:

 • 1.1: Videns indsamling og udarbejdelse af kravspecifikationer afsluttet (februar)
 • 1.2: Foderautomater og hytter klar til afprøvning (april)

Arbejdspakke 2: Afprøvning: (maj 2016 – november 2016).

 • Registrering af fravænningsgrises vægt ved fravænning og igen ved afgang fra folden.
 • Der foretages måling af temperatur og relativ luftfugtighed i hytterne ved hjælp af temperaturloggere.
 • Alt foder vejes og registreres ved påfyldning af foderautomat.
 • Rodeadfærd og grisenes sundhedstilstand registreres 2 gange for hvert hold, henholdsvis efter 3 og 6 ugers ophold i folden.
 • Efter 3 måneders afprøvningsperiode laves en foreløbig evaluering af hytterne med efterfølgende tilretning af automater og hytter efter behov.
 • Opgørelse af resultater

Milepæle for arbejdspakke 2:

 • 2.1: Registrering påbegyndt (maj)
 • 2.2: Evaluering og tilretning af automater og hytter (oktober)
 • 2.3: Registrering afsluttet (oktober)
 • 2.4: Opgørelse af registreringer afsluttet (december)

Arbejdspakke 3: Styring og formidling: (januar 2016- december 2016).

 • Planlægning og indkaldelse til koordinerings-/ projektmøder
 • Økonomiansvar og projektstyring
 • – Formidling af projektets resultater
 • Slutrapport december 2016

Milepæle for arbejdspakke 3:

 • 3.1: Opstartsmøde afholdt (februar)
 • 3.2: Slutrapport udarbejdet (december)
 • 3.3: Artikel bragt i landbrugsfagligt medie (maj)
 • 3.4: Produktblade udarbejdet (november)
 • 3.5: Konklusion og resultat offentliggjort (december)
 • 2.5. Plan for offentliggørelse, formidling og vidensdeling

Der er følgende plan for formidling omkring projektet:

Januar 2016: Projektet præsenteres på Udviklingscenterets hjemmeside: www.udviklingscenter.com. Generelt vil hjemmesiden løbende blive opdateret med tekst og billeder samt afrapporteringer til Fonden for økologisk landbrug.

Maj 2016: Artikel om projektet bragt i relevant tidsskrift.

November 2016: Produktblade vil være tilgængelige på PC Maskiners hjemmeside.

December 2016: Konklusion og resultater er tilgængelig på Udviklingscenterets hjemmeside

Projektets leverancer

 • Levering af 4 stk. fravænningshytter inkl. produktblad
 • Levering af 4 stk. foderautomater til fravænningsgrise inkl. produktblad
 • Konklusion og resultat offentliggjort

Projektets organisering, herunder evt. samarbejde med andre parter

Projektet gennemføres af Udviklingscenter for Husdyr på Friland (projektleder Simme Eriksen) i samarbejde med afprøvningsvært Torben Langer og hytteproducent Preben Christensen, PC Maskiner.

Arbejdsgruppen suppleres efter behov med økologisk svineproducent Flemming Madsen. Flemming deltog som afprøvningsvært i Miljøsikker produktion af ungsvin på friland og har derfor erfaringer med problemstillingerne ved ude-fravænning. Fra Århus universitet, Institut for Husdyrvidenskab – Adfærd og Stressbiologi tilknyttes Postdoc, Heidi Mai-Lis Andersen, dette skal sikre synergi til øvrige danske og internationale forsknings- og udviklingsaktiviteter vedr. termoregulering og adfærd blandt grise holdt på friland.

Projektets forventede brugerrettede effekter

Projektet vil medføre, at økologiske svineproducenter får mulighed for at etablere et fleksibelt Low cost-produktionssystem til fravænningsgrise. Dermed opnås mere kontrol med udviklingen af egen bedrift. Systemet vil gøre det lettere for producenterne, at tilpasse sig udsving i markedet. Produktionen kan, relativt hurtigt, tilpasses markedssituationen, da Low cost-udstyr typisk vil være afskrevet over en 5 årig periode.

Af folderen Fravænning på friland – et godt alternativ fremgår det, at der er 400 kr at spare pr gris produceret i et ude-fravænningssystem set i forhold til opstaldning i en ny smågrisestald. Dette giver, ved fravænning af 4.600 grise (200 årssøer) fra 14-40 kg, en årlig besparelse på 1.8 mio kr. Folderen fastslår dog også, at udendørssystemet er mere arbejdskrævende end indendørs opstaldning. I alt bruges der knap 20 minutter mere pr gris fra 14-40 kg i udendørssystemet. Den ekstra arbejdsindsats kombineret med en årlig besparelse på 1.8 mio. kr., giver den enkelte producent mulighed for at beskæftige en mand mere på sin bedrift. Resultatet bliver en mere harmonisk og dynamisk arbejdsplads med mere frihed til den enkelte producent.

Blandt økologer er der, både nationalt og internationalt, debat om i hvilken retning produktionsformen skal udvikle sig. Tidsånden peger i retning af, at økologisk husdyrproduktion i højest muligt omfang foregår på friland. Effekten af projektet kan derfor følges i form af en stigning i antallet af grise fravænnet ude.

Projektets forventede samfundsmæssige effekter

Det er vigtigt at den økologiske svineproduktion øges i de kommende år hvis Danmark skal bevare sin position som Europas største leverandør af økologisk kød.

Økologiske grise, der produceres under konceptet “Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse”, og sælges af Friland A/S, bliver slagtet i Danmark. Friland A/S har en målsætning om at antallet af økologiske søer, på kort sigt (1-2 år), øges med 2.000 stk. En stigning af denne størrelse vil betyde mindst 40.000 flere økologiske slagtesvin til slagteridriften i Danmark.

Som nævnt under pkt. 2.8. er det muligt at øge beskæftigelsen, og skabe flere arbejdspladser i landdistrikterne. Ude-fravænning er et mere arbejdstungt system. En bedrift med 200 årssøer kan beskæftige 1 mand mere end i et traditionelt indendørs system og stadig bevare en fornuftig økonomi.

Flere økologiske grise vil bidrage til at nå målsætningen om en fordobling af det økologiske areal i 2020. Arealbehovet til dyrkning af økologisk korn vi stige med ca. 0,5 pct. hvis det samlede so antal øges med 2.000 søer. Her til skal endvidere lægges areal til dyrkning af økologisk grovfoder. Øges det økologiske areal sikres en reduktionen i brug af kunstgødning og pesticider, og biodiversiteten styrkes på de omlagte arealer.

Den samfundsmæssige effekt kan relativt let måles som en stigning i antallet af økologiske slagtninger, omsætning i kroner samt en stigning i det økologiske areal.