Optimering af stalde gennem øget viden om grisenes gødeadfærd og forbedring af deres mulighed for naturlig rodeadfærd

 

Formål og indhold:

Formålet med projektet er at fremskaffe viden der kan gøre staldsystemerne til økologiske slagtesvin bedre for såvel grise som producenter. For grisene ved at berige udearealerne med rodekasser, så grisenes velfærd forbedres, og deres naturlige adfærd med at undersøge og rode kan udfolde sig.

For producenterne ved at indrette stalde og udearealer så grisenes gødeadfærd styres, og de primært gøder på de (spalte-) arealer man ønsker de skal gøde på. Udearealerne ændres fra “beton-toiletter” til en kombination af gødeareal og rode-/aktivitetsareal, hvilket imødekommer et ønske fra producenterne om at få et system der kan vises frem med glæde og stolthed.

Indholdet i projektet er todelt. Der er en kort og koncentreret teoretisk del hvor viden om gødeadfærd og termoregulering indsamles og bearbejdes. Samt to praktiske undersøgelser af dels berigede udearealer og dels af tiltag der skal forbedre termoreguleringen og dermed gødeadfærden.

Projektet samarbejder med, og bygger ovenpå, GUDP-projektet pECOSYSTEM hvor der arbejdes med miljø og berigede udearealer. I pECOSYSTEM er erkendelsen af, at forståelse af gødeadfærden i de åbne staldsystemer er en central faglig udfordring, først sket i forbindelse med en midtvejs workshop om staldsystemer. Derfor er der et stort ønske om at kunne udbygge arbejdet til fælles gavn for begge projekter. Der samarbejdes desuden med ØLF om afprøvning af lyngflis som rodemateriale, hvorfor udgifter til rodematerialer kan holdes uden for budgettet.

Projektejer:

Udviklingscenter for Husdyr på Friland
Centerleder Simme Eriksen
Marsvej 43, 8960 Randers SØ
Telefon: 89 19 27 64

Projektets baggrund og formål

De nuværende økologiske stalde til slagtesvin fungerer ofte uhensigtsmæssigt i forhold til hygiejnestyring og er karakteriseret ved et stort ammoniaktab. I det igangværende GUDP-projekt, pECOSYSTEM, opnås der vigtige erfaringer vedrørende muligheder for at forbedre funktionen af udearealerne. Der er imidlertid et stort behov for en yderligere indsats med fokus på indretning af hele staldområdet med udgangspunkt i grisens artsspecifikke adfærd, og hvor dyrene har mulighed for termoregulering både sommer og vinter. Formålet med nærværende projekt er at understøtte udviklingen af økologiske slagtesvinestalde med forbedret dyrevelfærd og arbejdsmiljø samt reduceret miljøbelastning. Specifikt vil projektet 1) på baggrund af eksisterende teoretisk viden og praktiske erfaringer fra ind- og udland opnå en bedre forståelse af svins gøde- og termoregulerende adfærd (og interaktioner herimellem) under forhold, der reflekterer økologiske stalde samt 2) afprøve de i pkt. 1 identificerede forbedringstiltag i eksisterende staldanlæg hos to økologiske svineproducenter. Projektet bygger ovenpå og supplerer det arbejde, der er igangsat i pEcosystem. Herved sikres størst mulig synergi og ressourceudnyttelse. Projektet koordineres desuden med Økologisk Landsforenings FØL-støttede projekt “Lyngflis som strøelse og rodemateriale til svin”. I de førnævnte projekter er der igangsat afprøvninger på én bedrift. Ved at tilknytte en ekstra bedrift, sammenkøre resultaterne og udvide med nye initiativer om gøde-adfærd og termoregulering vil grundlaget for konklusioner være markant mere validt.

Status for projektet

Nærværende projekt er en udvidelse af det igangværende GUDP-støttede projekt: pECOSYSTEM, hvor der er iværksat afprøvning af rodekasser i udearealer hos Bertel Hestbjerg. Disse aktiviteter er finansieret af bevillingen fra GUDP. En forsøgsvært nummer to er i princippet fundet, men selvom der er timer til en del af de nødvendige observationer i pECOSYSTEM, er der ikke bevilling til de nødvendige investeringer i ombygninger og tilpasninger ligesom der heller ikke er bevilling til indsamling og syntese af eksisterende viden og praktiske erfaringer fra ind- og udland vedrørende svins gøde- og termoregulerende adfærd under forhold, der matcher økologiske stalde. Betydningen af sidstnævnte blev cementeret på en workshop afholdt i pECO-SYSTEM projektet om “Forbedrede udearealer og stalde til slagtesvin i frilands- og øko-besætninger” med deltagelse af 49 producenter, rådgivere og forskere. Konklusionen var klar. Der er et stort behov for mere viden om svins gøde-adfærd og om indretning af staldene, herunder udearealerne, så grisene i langt højere grad har mulighed for termoregulering, både sommer og vinter.

Projektets aktiviteter

Projektets aktiviteter organiseres i 4 arbejdspakker (AP’er):

 • AP1 skal indsamle og systematisere den viden der er om problemstillingerne.
 • AP2 skal gennemføre de forsøg med beriget udeareal der skal supplere og dublere afprøvningen hos Bertel Hestbjerg i pECOSYSTEM.
 • AP3 skal gennemføre de praktiske forsøg om temperaturregulering og gødeadfærd med særligt fokus på udearealer i sommerhalvåret.
 • AP4 samle projektledelsen, stå for afrapportering samt sikrer synergi med de igangværende aktiviteter i GUDP-projektet pECOSYSTEM og FØL-projektet “Lyngflis som strøelses og rodemateriale til svin”.

Arbejdspakke 1: Vidensindsamling om gødeadfærd og termoregulering (januar – marts).

Dansk økologisk svineproduktion har den særlige udfordring, at smågrisene fødes på græs, men flyttes til stalde med beton udearealer. Det er ikke afklaret, hvilken effekt miljøskiftet har på grisenes opfattelse af sti-områders funktion, og dermed grisenes valg af gøde-område. Det er derfor vigtigt at inddrage viden fra praksis i ind- og udland, samt viden fra den videnskabelige litteratur. Der skal fokuseres både på gødeadfærd og termoregulering, og så vidt muligt også på samspillet mellem gødeadfærd og årstider, da det er en kendt viden fra praksis, at stalde der fungere godt i én årstid kan have store problemer i andre årstider.

Der arbejdes med litteraturgennemgang, og inddrages erfaringer fra praksis fra ind- og udland. Litteraturstudiet fokuser på grisens gødeadfærd og termoregulering, blandt andet med fokus på hvilke forhold der påvirker grisens valg – / fravalg af gødeareal, samt hvorledes dette valg påvirkes af grisens behov og mulighed for termoregulering. Litteraturstudiet suppleres med ny viden fra observationer i den igangværende afprøvningsbesætning, hvor gødeadfærden i udearelet forsøges styret ved hjælp af tildeling af rodemateriale.

Udover de danske undersøgelser har forsker Herman Venmeer, Livestock Research, Wageningen Universitet, Holland, arbejdet med tilsvarende problemstillingen vedr. gødeadfærd i økologisk svineproduktion. For at sikre, at denne viden kommer i spil, vil en del af projektgruppens danske deltagere, der alle har arbejdet med et eller flere af emnerne svins gødeadfærd, termoregulering og økologisk svineproduktion, besøge Herman Vermeer både for at diskutere de Hollandske resultater og for at se en eller flere af de besætninger de har brugt i deres afprøvning.

AP 1 afsluttes med en intern workshop der skal sikre, at vi kan få den frembragte viden omsat til en prioriteret handlingsplan og derudfra i gangsat relevante afprøvninger.

Milepæle i arbejdspakke 1:

 • 1.1 Studietur til Holland gennemført (medio februar 2016)
 • 1.2 Litteraturgennemgang afsluttet og konklusion draget (ultimo februar 2016)
 • 1.3 Intern workshop afholdt og forsøgsplan udarbejdet (marts 2016)

Arbejdspakke 2: Berigede udearealer (januar – oktober).

Hos Brian Holm ombygges udearealet i to stier, så der etableres rodekasser under tag. Der afprøves lyngflis i samarbejde med ØLF og der afprøves pile-flis fra Brians pilebeplantninger i faremarkerne. Der indsamles registreringer fra stierne med rodeareal samt en kontrolsti. Der observeres gødeadfærd og grisenes velfærd vurderes. De to rodearealer etableres med hhv restriktiv adgang (få timer i døgnet) og fri adgang (hele døgnet).

Der er timer til databehandling og koordinering af opgaverne i pECOSYSTEM. Derfor belastes denne ansøgning kun af udgifterne til ombygning og timer til de ekstra observationer. Ved at gennemføre forsøg med berigede udearealer i to besætninger (hos Bertel i pECOSYSTEM og hos Brian i nærværende projekt) reduceres “fodermester-effekten” og resultaterne i begge projekter bliver mere valide.

Milepæle i arbejdspakke 2:

 • 2.1 Ombygning af 2 udearealer hos Brian Holm gennemført (februar 2016)
 • 2.2 Afprøvning af rodematerialer afsluttet (september 2016)
 • 2.3 Adfærds og velfærdsobservationer afsluttet (september 2016)

Arbejdspakke 3: Test af gødeadfærd og termoregulering (marts – oktober).

Formålet med afprøvningen er, at undersøge om vi ved at tage højde for samspillet mellem faktorer der påvirker grisenes opdeling af stien, kan opnå en bedre stihygiejne/ den ønskede stifunktion i hele stien incl udearealet. Ved at tage højde for samspillet sikres, at vi ikke flytter problemområdet fra f.eks. ude arealet til indearealet, men samlet set opnår den ønskede stianvendelse.

Tiltagene til forbedring af stien fastlægges i den afsluttende workshop i AP 1. Nogen af de muligheder der forventes at komme i spil er skift mellem lukket / åbne stiadskillelser, brug af for eksempel flytbare vægge/skillerum, mulighederne for at “styre” luftskiftet i stalde med naturlig ventilation m.m.

En af de centale observationer bliver grisenes liggeadfærd. Liggeadfærd fortæller meget om, hvordan grisene opfatter klimaet, samt om det er gødeadfærden eller liggeadfærden der ændres først. I de indendørs system, hvor m2 er begrænset per gris, er der to teorier mht. årsagen til svineri på gulvet i varme perioder:

 1. Grisene begynder at svine på det faste gulv, for at kunne sølebade
 2. Grisen begynder at ligge på spaltegulvet, fordi der er køligere (åbne adskillelser => øget luftbevægelse, fugtigt), og når gødearealet stort set er fyldt af liggende grise, begynder de at gøde i lejearealet. Dvs. motivationen er ikke mulighed for sølebadning, men valg af optimale klima, som derved forårsager en “flytning” af gødearealet.

Selvom der bygges på den viden der er opnået i Ap1 og viden fra pECOSYSTEM og Lyngflis-projektet, vil afprøvningen få karakter af et pilotprojekt på grund af den relativt korte tidshorisont og de få gentagelser.

Via observationer, eventuelt kombineter med video, ønskes det klarlagt, om der er fagligt grundlag for en større ansøgning på et senere tidspunkt.

Milepæle i arbejdspakke 3:

 • 3.1: Besætning udvalgt og afprøvning iværksat (april 2016)
 • 3.2: Dataindsamling afsluttet (september 2016)
 • 3.3: Data behandlet (november 2016)

Arbejdspakke 4: Projektledelse (januar – december).

Simme Eriksen, UHF, står for projektledelsen og koordineringen til andre projekter. Simme er i forvejen leder af arbejdspakken om udearealer i pECOSYSTEM og tilknyttet ØLF’s projekt om lyngflis, og vil derfor kunne sikre maksimal synergi mellem projekterne.

Milepæle i arbejdspakke 4:

 • 4.1: Kickoff seminar afholdt (januar 2016)
 • 4.2: Kvartalvise koordineringsmøde afholdt (marts, juni, september og december 2016)
 • 4.3: Slutrapport skrevet (december 2016)

Plan for offentliggørelse, formidling og vidensdeling

Der er følgende plan for formidling omkring projektet:

 • Januar 2016: Projektet præsenteres på UHF’s hjemmeside
 • November 2016: Faglig artikel vedr. termoregulering og brugen af berigede udearealer.

Generelt: Projektet omtales i hele forløbet på Udviklingscentrets hjemmeside www.udviklingscenter.com der opdateres med tekst, billeder og resultater, ligesom slutrapport lægges på hjemmesiden.

Projektets leverancer

Internt arbejdspapir med konklusioner fra AP 1 (lægges på hjemmesiden)

Viden om gødeadfærd og termoregulering.

Adfærds- og velfærdsmålinger af grise med adgang til berigede udearealer leveres i regi af pECOSYSTEM.

Der vil desuden være en betydelig synergieffekt ved det tætte samarbejde mellem de tre projekter. Herved sikres en god ressourceudnyttelse og udveksling af data.

 • 2.7. Projektets organisering, herunder evt. samarbejde med andre parter

Projektet ledes af Simme Eriksen, centerleder i Udviklingscenter for husdyr på Friland (UHF).

Der nedsættes en mindre gruppe med deltagelse af Simme Eriksen, UHF, Lars Lambertsen fra Økologisk Landsforening og Anne Grete Kongsted fra AU-Agroecology for at sikre koordinering og synergi til de to projekter “Lyngflis som strøelse og rodemateriale til svin” og “pECOSYSTEM”.

Projektets forventede brugerrettede effekter

Større arbejdsglæde målt som tilfredshedsundersøgelse hos dem der har rodekasser

Reduceret tidsforbrug til renholdelse af udearealer

Berigede udearealer vil forbedre slagtesvineanlægenes “besøgsværdi”, og vil være et stort skridt i retning af producentønsket om et slagtesvinesystem der er lige så populært at vise frem, som faremarkerne.

Forbedret stihygiejne kan forbedre sundheden i form af færre benskader relateret til udskridning på tilsvinet underlag.

Projektets forventede samfundsmæssige effekter

Bedre dyrevelfærd hos slagtesvin som følge af berigede udearealer og indretning af staldene under større hensyntagen til grisens artsspecifikke adfærd giver større forbrugeraccept af det økologiske produktionskoncept.

Bedre forståelse for grisenes gødeadfærd og betydningen af muligheder for termoregulering både sommer og vinter vil på sigt føre til forbedret stihygiejne. Derved formindskes arealerne med gødning, hvilket reducerer ammoniak fordampningen. På en nylig afholdt workshop i projektet pECOSYSTEM, hvor en række danske og udenlandske eksperter i ammoniaktab fra landbruget mødtes med rådgivere og repræsentanter fra myndighederne, var der bred enighed om at der er et presserende behov for at afprøve tiltag, der forventes at reducere ammoniaktabene fra den økologiske svineproduktion.