Minimering af frasorteringen ved produktion af hangrise i frilandsbesætninger og økologiske besætninger.

Formål

Minimering af frasorteringen ved produktion af hangrise i frilandsbesætninger og økologiske besætninger.

Beskrivelse af projektet
Dette projekt handler om minimering af frasorteringen i forbindelse med overgang til produktion af ikke kastrerede hangrise i såvel konventionelle som økologiske frilandsbesætninger. Fælles for alle frilandsbesætninger er, at de er omfattet af en række særregler der på den ene side sætter en mængde rammer for produktionen, men på den anden side åbner muligheder i forhold til markedsføring og salg af produkterne.

Projektet har hovedindsatsområdet management, med fokus på flokdannelse, opvækstrammer, tilsmudsningsgrad og staldsystemer. Ud over de faglige indsatsområder prioriteres projektledelse, der skal samle trådene og sikre den vidensformidling, der er en væsentlig del af hele hangriseproblematikken.

Det politiske fokus på hangriseproduktion og kastrations-problematikken har sammen med en nyligt indgået aftale mellem Friland A/S og Dyrenes Beskyttelse om en gradvis udfasning af kastration aktualiseret projektet.

Projektet er koordineret med DMRA (Danish Meat Research Institut), VSP (Videncenter for Svineproduktion) og VFL (Videncentret for Landbrug) samt Økologisk Landsforening.

Tidsplan
I foråret 2011 startes forsøgshold med kønsvis kontra blandet sammensatte hold. Resultaterne fra disse pilotforsøg forventes at foreligge ultimo efterår 2011.

Bedømmelsesskala for tilsmudsningsgrad er udarbejdet august 2011.

Stalde og produktionssystemer beskrevet oktober 2011.

Den indsamlede viden og erfaringer fra projektet vil løbende blive offentliggjort på nærværende hjemmeside.

Slutrapporten forventes at være offentlig tilgængelig omkring årsskiftet 2011/2012

 

Beskrivelse af skala til bedømmelse af grises tilsmudsningsgrad

Skalaen skal bruges til vurdering af tilsmudsningsgraden af grise.

Undersøgelser viser, at grise, som er meget beskidte af gødning, har et højere skatolindhold i spækket end grise der ikke er tilsvinede. Samme undersøgelser viser, at man ved at lave forbedret hygiejne kan nedbringe dyrenes skatoltal.

Hensigten med tilsmudsningsskalaen er, i denne sammenhæng, at udpege hangrise med høj risiko for ornelugt forårsaget af høj koncentration af skatol.

Tilsmudsningsgraden bedømmes i ugen op til slagt. Tilsmudsningsskalaen kan over tid, bruges til at sammenligne tilsmudsningsgraden og skatoltallet.

Der bedømmes så mange dyr som muligt i besætningen.

Da der på nuværende tidspunkt ikke foreligger undersøgelser, der peger på et bestemt tidspunkt på dagen, hvor registrering af tilsmudsningsgraden er bedst, bør man hver gang registrere på samme tidspunkt.

Det vil være en god ide at bedømme nye grise eksempelvis en gang om måneden. Derved får man over tid et billede af dels gårdens “normale niveau” og dels de udsving der typisk vil være fra hold til hold gennem året.