Bæredygtige strategier til produktion af økologiske ungtyre i forhold til fodring, tilvækst og tidspunkt for slagtning

 

Oksekød er noget af det kød, som har den største klimabelastning. Inden for oksekød giver kød fra dyr af malkerace en betydelig lavere påvirkning end kød fra kødkvægracer. Derfor har nærværende projekt, “Produktion af øko-ungtyre med lav klimabelastning”, udelukkende fokus på ungtyre af malkekvægrace eller krydsninger af disse, da det er en produktion, som kan give høj kvalitet af oksekød og samtidig en lavere klimabelastning end eksempelvis stude eller kødkvægskalve fra ammekvæg.

Projektets formål er at udarbejde bæredygtige strategier til produktion af økologiske ungtyre i forhold til fodring, tilvækst og tidspunkt for slagtning med fokus på at opnå høj produktivitet og lavest mulig klimabelastning.

 

Baggrund:

Der er behov for at sikre, at fremtidens oksekød har så lav en klimabelastning som muligt. Her kan økologisk produktion have nogle praktiske udfordringer i forhold til konventionel produktion, blandt andet i forhold til at opnå en høj tilvækst. En effektiv økologisk ungtyreproduktion vil imødekomme ønsket, fra både forbrugere og fra politisk hold, om økologiske fødevarer med lavere klimabelastning pr. kg kød. Ønsket forventes i de kommende år kun at blive større. Derfor vil dette projekt give viden til landmanden, så han har mulighed for at vælge en strategi på bedriften, hvor klimabelastningen i produktionssystemet bliver så lav som mulig.

I dag er der kun en meget begrænset viden om systemer/strategier til produktion af økologiske ungtyre. Såfremt projektet kan anvise realistiske strategier, forventes det, at produktionen af øko-ungtyre vil stige og hjælpe med at imødegå den øgede efterspørgsel efter øko-oksekød.

Formidling udarbejdet i projektet

Fakta-ark om klimaberegninger og økonomien ved 10 strategier for øko ungtyreproduktion af malkekvægsrace (klik på billedet):

 

Præsentation til Frilands temadag og årsmøde 2019 (Camilla Kramer), se den her:

2019.11.25_cakra_UngtyreKlimaAarsmoede2019

Frilands Nyhedsbrev uge 13, 2019:

“Få gode råd om produktion af økologiske ungtyre af malkekvægsrace”

Projektets resultater var planlagt præsenteret med mundtligt indlæg samt paper til pre-conference til Organic World Congress i Rennes i Frankrig den 21-22 september 2020. Konferencen er udskudt til 2021 på grund af Covid-19. Paperet er midlertidigt taget af, da vi afventer Covid-19 situationen og mulighed for deltagelse i kongressen.

Dele af resultaterne fra nævnte paper vil blive beskrevet på dansk i projektet “Produktion af øko-ungtyre med lav klimabelastning”. Projektet samler den viden fra de klima-beregninger, som er lavet i begge projekter:

Produktion af øko-ungtyre med lav klimabelastning (2)

 

Klimaberegninger vedr. ungtyreproduktion og studeproduktion har været fremlagt til Økologikongres 2019 under mødet ”Produktion af økologiske ungtyre” (ved Lisbeth Mogensen).

 

LÆS MERE OM PROJEKTET HER:

Aktiviteter:

Nærværende projekt tager udgangspunkt i data om produktionsresultater og økonomi fra projektet “Øget produktion af øko-ungtyre af malkekvægsrace”. Der opstilles nye strategier for produktionssystemer til økologiske ungtyre, og det bliver beregnet hvordan disse påvirker klimabelastningen og produktionsøkonomien. De strategier, som giver den laveste klimabelastning og samtidig en god produktivitet formidles, herunder hvad den økonomiske konsekvens er ved strategierne.

Der opstilles 6-8 forskellige strategier for produktion af økologiske ungtyre, som en kombination af tidspunkt på året, hvor kalvene er født, foderration, slagtealder mm. Målet er, at disse systemer er mindre klimabelastende og samtidig rentable for landmanden. Dette afprøves ved scenarieberegninger.

Der udregnes økonomi på de opstillede strategier Af beregningerne opnås viden om, hvad det eventuelt koster for landmanden at lave den økologiske ungtyreproduktion mindre klimabelastende ved de opstillede strategier.

I nogle af strategierne bliver der fokus på tyrekalve født om sommeren og i andre af strategierne på tyrekalve født om vinteren. Der regnes på to realistiske foderrationer med forventet forskelligt klimabidrag. Desuden indgår forskellig slagtealder, årstiden for tyrekalvens fødsel, slagteriets ønsker om størrelse af slagtekrop og ind- og udbindingstidspunkter, som har betydning for valg af slagtealder. For de forskellige strategier beregnes den forventede produktivitet og de klimamæssige konsekvenser af forskellig fodring, afgræsningsstrategier, potentiale for tilvækst og tidspunkt for slagtning.

Dette vil skabe viden om, hvordan man rent praktisk på bedriftsniveau kan reducere klimaaftrykket i en økologisk ungtyreproduktion og dermed få mulighed for at skabe en oksekødsproduktion med mindst mulig klimabelastning.

 

Forventet effekt, kort sigt:

  • Viden om forskellige bæredygtige strategier vil give landmanden bedre forudsætninger for at opdrætte økologiske ungtyre af malkekvægsrace på den mindst klimabelastende måde.
  • Beregningen på klimapåvirkningen forventes at give mindst 10% lavere GHG (GreenHouse Gases) produktion pr. kg kød fra den mere ressource effektive øko-ungtyre produktion sammenlignet med kød fra produktion af økologiske stude.

 

Forventet effekt, lang sigt:

  • En mere klimavenlig produktion i forhold til studeproduktion. Der forventes en større og større efterspørgsel på oksekød med klimaprofil i fremtiden.
  • Det vil forbedre konkurrencemulighederne for afsætningsledet af kødet, da forbrugerne vil få tilbudt oksekød, som belaster klimaet mindre.
  • Det forventes, at der i fremtiden kommer flere producenter af økologiske ungtyre, hvorved viden fremkommet ved dette projekt bliver endnu mere relevant for en større kreds af kvægbrugere.
  • Generelt vil der være god dyrevelfærd og sundhed samt lavere medicinforbrug i en økologisk ungtyreproduktion i forhold til konventionel ungtyre- og slagtekalveproduktion, som der fra forbrugernes side er efterspørgsel på.
  • Det forventes, at der er kommet flere producenter af økologiske ungtyre og indenfor en periode på 7 år vil halvdelen af de økologiske kalve, som nu opdrættes konventionelt, blive opdrættet økologisk og dermed imødekomme den øgede efterspørgsel.

 

Formidling i projektet

Projektet giver viden om, hvilke bæredygtige strategier som kan benyttes på bedriftsniveau til produktionen af økologiske ungtyre, og hvilke økonomiske og klimamæssige konsekvenser strategierne har. Dermed får landmanden og dennes rådgivere ny og relevant viden til at træffe valg om produktionssystem efter projektets afslutning. Den viden, der fremkommer i dette projekt vil sidst i 2019 blive formidlet sammen med projektet “Øget produktion af øko-ungtyre af malkekvægsrace” således, at det samlet giver landmanden en samlet anvendelsesorienteret viden om håndtering af ungtyre, holdstørrelse, afgræsningsstrategi og hegning, fodring og økonomi samt med denne ansøgning også strategier til, hvordan landmanden i praksis kan nedsætte klimabelastningen i en oksekødsproduktion.