Miljø og klimabelastning fra griseproduktion skal generelt reduceres, og det gælder selvfølgelig også for produktion i åben og naturligt ventilerede staldsystemer, herunder økologiske besætninger og konventionelle frilandsbesætninger. Produktionen skal effektiviseres enten, så der produceres flere grise med en uændret mængde resurser eller, at der produceres samme antal grise med færre resurser.

Det er kendt, at landsgennemsnittet for økologisk- og frilandsproduktion ligger under de tilsvarende konventionelle produktionsresultater. Projektets formål er at vise vejen til optimeret resurseudnyttelse. Det skal gøres ved at videreudvikle et allerede kendt og veldokumenteret produktionskoncept, som via produktionsrådgivning er implementeret med succes i flere konventionelle slagtegriseproduktioner. Målrettet produktionsrådgivning og indgående kendskab til grisenes komfort i staldene skal være løftestang for en forbedret produktivitet. I projekt ønsker vi at klarlægge og definere nye retningslinjer for Produktionskoncept Slagtegris i Åbne stalde (PSÅ). Viden om produktionsforholdene skal ligesom i Produktionskoncept Slagtegris (PS) være veldokumenteret og baseret på registreringer, målinger og praktiske undersøgelser af produktion i åbne stalde. Projektet gennemføres i samarbejde med Danish Crown Rådgivning.

To landmænd har deltaget som de første pilotbesætninger i 2022, hvor de har været i gang med at afprøve konceptet, mens der er indsamlet data og foretaget tilpasninger. Den ene pilotbesætning er fortsat med i konceptet i 2023, hvor også to nye landmænd er med.
Læs artikel om arbejdet i den ene besætning her.

Projektet er blevet præsenteret for fremmødte leverandører af Økologisk gris og Frilandsgris ved Friland A/S’s årsmøder den 23. november 2021, se præsentationen her, og den 30. november 2022, se præsentationen her

Læs omtale i Frilands nyhedsbrev her.

Ved økologikongressen i november 2023, blev indlægget ‘Endnu bedre produktion af slagtegrise i åbne stalde’ afholdt. Det handler om hvordan en 360˚ besætningsgennemgang forløber, hvordan man får hul på at forbedre sine produktionsresultater, og ikke mindst den økonomiske værdi det giver, at indfri sine mål. ‘For at lykkes er det vigtigt, at alle er med, forstår og arbejder for den fælles målsætning’, siger oplægsholder Simon Kvartborg, konsulent i Danish Crown Rådgivning. I projektet bliver bedriftsspecifikke forudsætninger belyst i form af en række adfærds- og klimaobservationer. ‘For at kunne løse udfordringer, der knytter sig til staldindretningen, skal man kende til dem’, siger oplægsholder Lene Thomsen fra Center for Frilandsdyr. Se oplægget her.

Der er udarbejdet en video der stiller skarpt på en problemstilling, der i nogle stalde kan opstå i de varme perioder af sommeren. Alle termoregulerende resurser er samlet ét sted i stien, og det er herfra videoen er optaget. Se hvorfor det er vigtigt at indrette storstier med flere muligheder for afkøling i de varme måneder, så risiko for varmestress og tabt tilvækst reduceres.