Projektet 4F har som hovedformål at bidrage til en øget markedsandel af økologisk grisekød ved at udvikle, dokumentere og demonstrere udendørs systemer, der opfylder forbrugernes forventninger til dyrevelfærd (naturlig adfærd), miljøhensyn og forbedret biodiversitet.

Der er fokus på:
1) Forbedring af et udendørs skovlandbrugssystem for at opnå bedre dyrevelfærd
2) Dokumentation af biodiversiteten i eksisterende skovlandbrugssystemer med grise på friland, samt undersøge og forbedre biodiversiteten i de eksperimentelle skovlandbrugssystemer
3) Udvikling af strategier for værdisætning og markedsføring af biodiversitetseffekter
4) Formidling af viden om projektets resultater til landmænd, rådgivere og forbrugere

 

Der arbejdes med følgende områder i primærproduktionen:

– undersøgelse et nyt sommer-vinter foldkoncept designet til søer uden trynering og med lav miljøbelastning

– introducere nye artsrige græsmarksblandinger, der bidrager til øget biodiversitet og foderforsyning på bedriften

– identificere og implementere nye foldkoncepter til slagtegrise på friland i samspil med aktører fra hele værdikæden, herunder producenter, rådgivere, forbrugere og beslutningstagere

Biodiversiteten måles i alle koncepter, ved at undersøge diversiteten og i nogle tilfælde også tætheden af fugle der yngler, raster eller fouragerer i indhegningerne (træer og græs), insekter i træerne, flyvende insekter, regnorme, jordens mesofauna (eDNA), mikroorganismer (eDNA), og vilde planter.
Værdisætning og markedsføring vil bl.a. blive adresseret ved en workshop med deltagere fra hele værdikæden og syntese af videnskabelige studier af forretningsmodeller fra andre europæiske lande.

 

Formidlingen af projektets resultater sker igennem workshops, videofilm, konferencer og tidsskrifter hver især rettet imod producentledet, det videnskabelige samfund samt forbrugerne.

Resultaterne vil løbende blive offentliggjort på projektets hjemmeside og udvalgt formidling vil kunne findes her på siden i løbet af projektperioden.

 

Projektpartnere:
Aarhus Universitet, Institut for Ecoscience – Terrestrisk Økologi
Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi – Jordbrugssystemer og Bæredygtighed
Aarhus Universitet, Institut for Miljøvidenskab – Mikrobiel Økologi
Hestbjerg Økologi
Risbjerg Landbrug
Center for Frilandsdyr

 

Projektet får tilskud fra Grønt Udviklings – og Demonstrationsprogram (GUDP) under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Projektet er en del af Organic RDD 9 programmet, der koordineres af ICROFS