Projektets fokus: At reducere foderforbruget i form af mindsket foderspild på besætninger med økologiske grise, da det høje foderforbrug belaster såvel produktions-økonomi som miljø.

Resumé, formål og indhold:

Projektets formål er at skabe grundlag for en øget produktion af mindst 43.000 økologiske slagtesvin til Friland A/S, svarende til en stigning på 40 % inden udgangen af 2018. Samtidig bliver miljøbelastningen reduceret ved en målrettet indsats for lavere foderforbrug i form af mindre spild, bedre foderudnyttelse og foderoptimering. En særlig indsats i dette projekt bliver et nytænkende samarbejde om reduktion af det spild som skyldes rotter og fugle på faremarkerne.

Muligheden for at fastholde og forbedre Danmarks førerposition indenfor produktion af økologisk svinekød styrkes. Det er vores ambition at vise, hvordan reduceret spild og færre skadedyr kan sikre landmændene lavere foderudgifter og dermed en forbedret økonomi. Dette udvikles og afprøves i samarbejde med fem økologiske svineproducenter.

Effekten af dette projekt er tredelt: De økologiske svineproducenter får en bedre økonomi, miljøbelastningen reduceres og Danmark vil konsolidere sin position som Europas største eksportør af økologisk svinekød.

Arbejdet gennemføres i et tæt samarbejde på tværs af aktører indenfor udvikling og rådgivning af økologisk svineproduktion, under ledelse af Udviklingscenter for Husdyr på Friland.

Formidling i projektet

Manual: 8 fakta-ark

1: Undgå foderspild i sofolde – brug vådfoder (diegivende søer)
2: Undgå foderspild i sofolde – brug fuldfoder (drægtige søer)
3: Undgå foderspild i sofolde – brug præcis fodring (diegivende søer)
4: Undgå foderspild i sofolde – brug trug med godt design (diegivende søer)
5: Rotter – bekæmpelse på friland uden brug af gift
6: Test af to typer grovfoderhække – erfaringer, spild og æde-aktivitet (slagtegrise)
7: Undgå foderspild – juster foderautomaterne (smågrise og slagtegrise)
8: Undgå foderspild i stalden – minimer smuld i pelleteret foder (slagtegrise)

Omslag til faktaark

Udskiv alle 8 fakta-ark og omslag her:

Artikler

Artikel: I regn og slud skal foderet ud uden spild

Artikel bragt i Fagmagasinet SVIN, juli 2016. Af Hanne Nissen og Hanne Maribo

Artikel: Rotterne kommer – vil du opvarte og give dem logi hele vinteren?

Artikel bragt i SVIN nr 9, september 2016. Af Kristian Knage-Drangsfeldt

Foderspild i økologisk svineproduktion. SEGES Økologi Innovation

Artikel bragt på www.seges.dk med startdato d. 20. maj 2016.

Stop så det griseri

Artikel bragt på SEGES intranet med startdato d. 19. maj 2016. Af Rasmus Schmidt Jørgensen

Fuglene på faremarken

Artikel bragt i Økologi nr. 8, oktober 2017. Af Kristian Knage-Drangsfeldt og Amanda Duncan

ARTIKEL: Fuldfoder til søer – praktiske erfaringer

Artikel bragt i SVIN nr. 2, februar 2018. Af Kristian Knage-Drangsfeldt

Bedre økologisk grisefoder med afskallet havre

Artikel bragt i SVIN nr 12 -2018. Af Kristian Knage-Drangsfeldt

Økologisk slagtesvinebesætning: Ændret fodersammensætning ændrede ikke fodereffektiviteten

Meddelelse nr. 1170, 28 juni 2019. Af Jesper Poulsen og Julie Krogsdahl

Høj fodereffektivitet i øko-slagtesvineproduktion

Artikel bragt i Økologi, juni 2019. Af Jesper Poulsen.

Video

VIDEO: Vådfoder er GUF for diegivende økosøer

De første erfaringer med vådfoder til søerne på økofaremarken peger på bedre foderoptag og mindre foderSPILD. Af Kristian Knage-Drangsfeldt

Oplæg og kongres

Foder – alternative råvarer og anbefalinger

Indlæg: Foder – alternative råvarer og anbefalinger af Kristian Knage-Drangsfeldt, Temadag om grise på friland, SvineRådgivningen Billund, D. 02.03.18

Foder og fodring af økologiske slagtesvin

Indlæg: Foder og fodring af økologiske slagtesvin af Kristian Knage-Drangsfeldt, Årsmøde for økologer, Vestjyllands Andel Vildbjerg d. 08.03.18

Anbefalinger for aminosyrer til Økologiske slagtesvin (30-110 kg.) 2018

Præsentation af Lisbeth Shooter på fodringsseminaret (svin) i 2018

Fodereffektivitet i økologisk svineproduktion – kan vi gøre det lidt bedre?

Praktikerdag d. 12. juni: “Økologisk svineproduktion: Robuste grise i robuste systemer” Sted: Dronningslund Slot, Slotsgade 8, 9330 Dronninglund

Spild og andet om foder

Erfagruppe den 7/6 2019, ved Kristian

Projektets afsluttende workshop den 28/5 2019:

Reduktion af foderspild i stald, slagtegrise. Af Camilla Kramer

 

Herudover har der været oplæg følgende steder:

 • Oplæg om foderspild og rottebekæmpelse i erfagrupper den 30/1 2019 og 6/2 2019, ved Tove Serup og Søren Navntoft.
 • Afrapportering af forsøgsresultater afprøvning 1451 til Team Fodereffektivitet, Seges Svineproduktion, Landbrug og Fødevarer, ved Jesper Poulsen.
 • Afrapportering af forsøgsresultater afprøvning 1451 ved Fagligt Nyt – Seminar afholdt af Seges Svineproduktion for rådgivere og firmafolk fra svinebranchen 17-18. september 2019.

Rapporter og notater

Studietur til England

Dataopgørelse: Hygiejne, management og pillestyrke

Af Camilla Kramer

Afprøvning af grovfodertrug, økologiske slagtegrise

Af Rikke Thomsen og Marie Lund Buus

Årsager til foderspild i økologiske besætninger

Notat nr. 1902, 24 januar 2019. Af Hanne Nissen

Notat: Miljø beregninger for projektet Reduceret foderspild hos Økologiske grise. 

Af Kristian Knage-Drangsfeldt

Notat: Beregninger af de økonomiske effekter ved reduceret foderspild i økologisk svineproduktion

Af Kristian Knage-Drangsfeldt

Notat: Sædskifte og selvforsyningsgrad

Af Kristian Knage-Drangsfeldt

Læs mere om projektet:

Projektejer:

Udviklingscenter for Husdyr på Friland
Marsvej 43
8960 Randers SØ

Samarbejdspartnere:

Friland A/S
SEGES – HusdyrInnovation
SEGES – Økologi Innovation
Wildlife Communication Technologies ApS
Mortalin A/S

Herudover samarbejdes med en række økologiske svineproducenter

Projektets formål, mål og arbejdspakker

Formål: At fastholde Danmarks førerposition indenfor økologisk svineproduktion ved at forbedre produktionsøkonomien hos landmændene – samtidig med at miljøbelastningen pr. kg produceret kød reduceres. Projektet skal forbedre grundlaget for tilgangen af råvarer til salg på både hjemmemarkedet og eksportmarkedet. Samlet vil det betyde en markant øget omsætning i alle led af værdikæden, fra primærproduktion til slagteridrift og afsætning, samt flere hektar omlagt til økologisk drift.

Målet er at øge produktionen af økologiske slagtesvin med mindst 40 %, svarende til mindst 43.000 stk., inden udgangen af 2018. Miljøbelastningen reduceres ved en målrettet indsats for lavere foderforbrug, i form af mindre spild, bedre foderudnyttelse og optimering. En særlig indsats i dette projekt bliver et nytænkende samarbejde om reduktion af det spild, der skyldes skadedyr som rotter og fugle. Der er derfor tilknyttet private firmaer med såvel faglig som kommerciel interesse i resultaterne.

 

Indsatsen organiseres i 6 arbejdspakker:

Arbejdspakke 1: Reduceret foderforbrug

Formål: At reducere foderforbruget pr. produceret gris.

Opgaven løses i tre indsatsområder: 1) Foderspild, 2) Foderudnyttelse 3) Foderoptimering; men holdes samlet i én arbejdspakke for at sikre størst mulig synergi.

Indsatsområde foderspild:

Mål: At identificere hovedårsagerne til foderspild, udarbejde en tjekliste til reduktion af foderspild og gennemføre afprøvninger hos økologiske svineproducenter.

Aktiviteter: Kortlægning af hvor og hvornår foderspildet er størst hos søer og slagtesvin vha. gentagne besætningsbesøg, interview af landmand og besætningsgennemgang. På baggrund heraf udarbejdes en afprøvningsprotokol med de væsentligste spildkilder. Anbefalingerne fra protokollen implementeres og afprøves i praksis hos de 4 landmænd der er partnere i projektet.

Der samarbejdes med A/S Mortalin (rotter) og Wildlife Communication Technologies ApS (fugle) om giftfri skadedyrsbekæmpelse i faremarker. Metoden udvikles ved afprøvning hos 4 landmænd gennem 2 år.

 • Milepæl 1.1.1: Hovedårsager til foderspild identificeret sep 2016.
 • Milepæl 1.1.2: Udstyr til giftfri bekæmpelse af fugle og rotter i faremarker udviklet dec 2016.
 • Milepæl 1.1.3: Afprøvning ang. reduktion af foderspild gennemført sep 2018.

Indsatsområde foderudnyttelse:

Mål: At opnå bedre foderudnyttelse så der fås en sund gris i god vækst, der forbruger mindre foder.

Samtidig øges brugen af danske økologiske råvarer.

Aktiviteter: Foderet skal tilpasses grisens alder og vægt. Der optimeres på nærmiljø og foderskift.

Indsatsen starter i faremarken og slutter ved slagtning. Der måles på vækstperioden fra ca. 30 kg til slagtning (slagtesvin). Der anvendes dansk dyrkede proteinkilder i den mængde normer og økonomi tillader.

Aktiviteter: Koncepttest hvor grisens fodring, nærmiljø og pasning fra ca. 14 dage til slagtning optimeres. Der fokuseres på:

Faremark: Fodring af pattegrisene alderssvarende foderblanding.

Smågrise: Foderblandinger (overgangsblandinger) og nærmiljø.

Slagtesvin: Overgange og flere faser optimeret med dansk dyrket protein.

 • Milepæl 1.2.1. Strategi for fodring og management fastlagt i besætningen december 2016
 • Milepæl 1.2.2. Afprøvning i besætningen igangsat december 2016.
 • Milepæl 1.2.3. Resultater er publiceret september 2018.

Indsatsområde foderoptimering:

Mål: At sammensætte forslag til foderblandinger til alle kategorier af grise.

Aktiviteter: Optimere 100 % økologiske foderblandinger hvor nærringsstofnormer er opfyldt og højest mulig andel dansk dyrkede råvarer indgår under forudsætning af en realistisk produktionsøkonomi. Udfærdige foderbudget – inkl. grovfoder – for en besætning med 300 søer og 6.500 slagtesvin. Beregne selvforsyningsgrad for samme besætning (se også under arb.pk. 3)

 • Milepæl:1.3.1: Optimerede foderblandinger til alle kategorier af grise beregnet september 2018.
 • Milepæl 1.3.2: Revideret foderblandinger og budget for modelbesætning beregnet september 2018.
 • Milepæl 1.3.3: Selvforsyningsgrad for modelbesætning beregnet september 2018.

Arbejdspakke 2: Slagtekvalitet

Formål: At dokumentere slagtekroppens kvalitet i forbindelse med ændrede foderblandinger.

Aktiviteter: Friland følger udviklingen i slagtekroppens værdi.

 • Milepæle 2.1: Udviklingen i slagtekvalitet dokumenteret september 2018.

Arbejdspakke 3: Sædskifte

Formål: At udfærdige forslag til sædskifte for en økologisk svineejendom med sohold og slagtesvin på baggrund af optimerede foderblandinger i AP1. En af de projekttilknyttede ejendomme fungerer som modelejendom.

Aktiviteter: Udarbejdelse af to sædskifteplaner til økologisk dyrkning under danske forhold:

 1. forslag til et sædskifte på let jord med økologisk svineproduktion (folde til søer er med i mark-rotationen og grovfoderproduktion)
 2. forslag til et sædskifte på tungere jord uden husdyrhold (en sådan bedrift er en potentiel samarbejdspartner for en svinebedrift).

Estimering af udbytter opgivet i energi og protein. Disse sammenholdes med foderbudgettet udarbejdet i AP1, hvor også selvforsyningsgraden beregnes.

 • Milepæl 3.1: Sædskifteplan for let jord, svinebedrift, samt udbytte heraf estimeret december 2018.
 • Milepæl 3.2: Sædskifteplan for tung jord uden husdyrhold, og udbytte estimeret december 2018.

Arbejdspakke 4: Bundlinje – økonomi og miljø

Formål: At synliggøre konsekvens for henholdsvis økonomi og og næringsstofbalance for de samlede tiltag projektet foreslår.

Aktiviteter: Beregning af økonomi og næringsstofbalance på baggrund af AP 1 og AP3.

 • Milepæl 4.1: Økonomisk resultat af projektets forslag beregnet december 2018.
 • Milepæl 4.2: P og N regnskab for projektets forslag beregnet december 2018.

Arbejdspakke 5: Videnindsamling, involvering af interessenter og formidling

Formål: At sikre at projektet bygger videre på eksisterende viden. At få viden fra projektet i brug så snart, den er genereret.

Aktiviteter: Indsamling af relevant viden, afholdelse af demonstrations-arrangementer for eksisterende erfagrupper og for interessenter undervejs i projektet, således at interessenter er klar til at gøre brug af projektets anbefalinger og resultater straks efter projektafslutning. Løbende sikre synergi til igangværende relevante projekter. Studietur til udenlandske besætninger, fodereksperter og leverandører. Formidling via temadag, kongres og hjemmesider samt artikler i fagblade.

 • Milepæl 5.1: Studietur afholdt september 2016.
 • Milepæl 5.2: Foderspild demonstreret for producenter og rådgivere december 2016.
 • Milepæl 5.3: Ny skadedyrsbekæmpelse demonstreret ved markvandring juni 2018.
 • Milepæl 5.4: Afsluttende workshop for interessenter december 2018.

Arbejdspakke 6: Projektledelse

Formål: At samle den overordnede projektledelse. Opgaver vedrørende styregruppe, projektgruppe og referencegruppe, samt kontakt og tovholder i forhold til samtlige partnere i projektet.

Projektlederen forestår kontakt til gudp-sekretariatet.

Ansvarlig for opgavefordeling, mødeindkaldelser, afrapportering og budget.

Oprettelse og ajourføring af projekthjemmeside.

 • Milepæl 6.1: Kick-off møde afholdt og hjemmeside etableret marts 2016.
 • Milepæl 6.2: Statusrapporter indsendt juni 2016, 2017, 2018.
 • Milepæl 6.3: Afsluttende evaluering afholdt og slutrapport udarbejdet december 2018.

Projektets konkrete effekter

Projektet vil skabe højere værdi for producenter af økologiske grise gennem et nyt foderkoncept som fokuserer på reduktion af foderspild, forbedret foderudnyttelse og optimering af foderblandinger. Herigennem reduceres næringsstofudledningen, og dermed mindskes klima- og miljøpåvirkningen.

Projektet er støttet af

Svineafgiftsfonden og Grønt Udviklings- og Demonstrations Program, GUDP under Fødevareministeriet