Udendørs hold af søer er en effektiv produktion med et lavt antibiotikaforbrug og et vigtigt brand for dansk økologi. Det er dog udfordret af et højt næringsstoftab fra foldarealerne.

OUTFIT giver ny viden om:
1) næringsstoftab ved etablering af træer i nye foldkoncepter
2) ernæringsmæssig værdi af grøn træbiomasse ensileret til drægtige søer
3) mulighed for at opsamle kvælstof i hotspots i foldene ved brug af træflis
4) de nye foldkoncepters effekt på klimaaftryk og økonomi

OUTFIT udvikler, demonstrerer og undersøger nye foldkoncepter med forskelligartede træer i nye designs, i et tæt samarbejde med økologiske producenter. Projektet adresserer en af de største barrierer for implementering af træer i sofolde, ved at have et stærkt fokus på at øge den økonomiske værdi af det “beslaglagte” areal. OUTFIT udvikler og afprøver blandt andet grovfoder til drægtige søer i vinterperioden baseret på grøn træbiomasse høstet på foldarealerne og efterfølgende ensileret.

Projektet er 4-årigt. Center for Frilandsdyr deltager i 2021 i udviklingen af nye foldkoncepter med træer hos fire økologiske producenter og i arbejdet med praktiske aspekter omkring ensilering af grøn træbiomasse fra foldarealerne.

Læs mere om projektet og alle aktiviteter her

Projektet er en del af Organic RDD 6 programmet, som koordineres af ICROFS (Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer). Det har fået tilskud fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt tilskud fra Svineafgiftsfonden.